EUs referanselaboratorium for munn- og klovsyke

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/767/EU av 7. desember 2012 om utnevnelsen av Fellesskapets referanselaboratorium for munn- og klauvsyke og opphevelse av vedtak 2006/393/EF

Commission Implementing Decision 2012/767/EU of 7 December 2012 designating the EU reference laboratory for foot-and-mouth disease and repealing Decision 2006/393/EC

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.12.2013)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder Kommisjonens forlengelse av utnevnelsen av Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory som EUs referanselaboratorium for munn- og klauvsyke.

Direktiv 2003/85/EF (MKS-direktivet) krever at et det utnevnes et EU referanselaboratorium for munn- og klauvsyke (MKS). Laboratoriet skal utføre spesifikke oppgaver som beskrevet i vedlegg XVI til direktivet. I den anledning gjennomførte Kommisjonen, i samarbeid med medlemslandene, en anbudskonkurranse som resulterte i at Institute for Animal Health, Pirbright Laboratories ble utnevnt som EUs referanselaboratorium for MKS, for en periode på 5 år. Startdagen for funksjonen var 7. juni 2006.

MKS-direktivet gir også bestemmelser om Kommisjonens plikt til å revidere sin utnevnelse, på bakgrunn av laboratoriets utførelse av sine oppgaver. Denne evalueringen, som ble sluttført i april 2011, konkluderte med at Institute for Animal Health, Pirbright Laboratories hadde fungert på en tilfredsstillende og god måte. Evalueringen baserte seg, i tillegg til kravene i MKS-direktivet, også på kravene i forordning (EF) 882/2004 (kontrollforordningen). Resultatet av evalueringen ble at laboratoriet ble utnevnt som referanselaboratorium for MKS på ubestemt tid.

I ettertid har Det forente kongeriket offisielt informert Kommisjonen om at Institute for Animal Health, Pirbright Laboratories har skiftet navn til The Pirbright Institute.

For å unvike ethvert avbrudd i laboratoriets funksjon som referanselaboratorium, ble det vurdert som hensiktsmessig at den nye rettsakten skulle gjøres gjeldende retrospektivt, med tilbakevirkende kraft fra 7. juni 2011. Samtidig skal tidligere vedtak 2006/393/EF opphøre å gjelde.

Merknader
Kravene til EUs referanselaboratorier er ikke innlemmet i norsk forskrift.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og medfører ikke behov for regelverksendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får heller ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers kmerknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings-, og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.12.2012
Anvendelsesdato i EU
07.06.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 22-23
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
09.11.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0767
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro