EUs referansesenter for dyrevelferd

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/329 av 5. mars 2018 som oppnevner av et EU-referansesenter for dyrevelferd

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/329 of 5 March 2018 designating a European Union Reference Centre for Animal Welfare

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 30.1.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.5.2018)

Sammendrag av innhold
EU-Kommisjonen gjennomførte i 2017 en søknadsprosess, i tråd med "Call for selection and designation of the first European Union Reference Centre for animal welfare". https://ec.europa.eu/info/news/first-eu-reference-centre-animal-welfare-... Det var bare anledning for EU medlemsland å søke.

Innkomne søknader er nå vurdert av EU-Kommisjonen og det er nå besluttet hvor det skal etableres et referanse senter for dyrevelferd og hvem som har ansvar for driften av det. Dette er i tråd med Artikkel 95 av kontrollforordningen som trer i kraft 14. desember 2019. Kontrollforordningen er ennå ikke gjennomført i norsk rett eller innlemmet i EØS-avtalen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Har ikke rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Oppgavene til referansesenteret er nedfelt i Kontrollforordningens artikkel 96. Senteret skal bidra med kunnskap om dyrevelferd, både i form av egen forskning og ved å informere om eksisterende. De vil kunne støtte medlemslandene og bidra med opplæring. Et fokusområde er bruk av dyrevelferdsindikatorer og måter å vurdere dyrenes velferd. Dette kan Norge også ha nytte av.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.03.2018
Anvendelsesdato i EU
29.04.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet