Felles europeisk luftrom: krav til myndighetenes sikkerhetstilsyn

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om krav til myndighetene for tilsyn med sikkerhetsaspekter innenfor lufttrafikkstyring og flynavigasjon

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 4.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.5.2011)

Sammendrag av innhold
Den foreslåtte rettsakten erstatter Kommisjonsforordning 1315/2007, om krav til nasjonale tilsynsorganers utøvelse av sikkerhetstilsyn innenfor feltet lufttrafikkstyring og om endring av Kommisjonsforordning 2096/2005. (Jfr. EØS-notat om Kommisjonsforordning 1315/2007, som ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 71/2008.) Dette er det sentrale gjennomføringsregelverket som legger grunnlaget for, og fastsetter krav til nasjonale myndigheters utøvelse av sikkerhetstilsyn på dette saksområdet.

Den nye rettsakten er en følge av Eurpaparlaments- og Rådsforordning nr. 1108/2009 som utvider ansvarsområdet for Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) bl.a. til dette saksområdet. (Det vises til eget EØS-notat om denne rettsakten, som ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen.) Utvidelsen av EASAs ansvarsområde innebærer at eksisterende Kommisjonsforordninger på dette saksfeltet som angår flysikkerhetsaspekter må omarbeides til gjennomføringsregelverk med hjemmel i "EASA-forordningen" nevnt ovenfor. (Rettsakten er imidlertid også hjemlet i vedkommende Single Sky rettsakt: Europaparlaments- og Rådsforordning 550/2004, revidert.) Den viktigste konsekvensen av det nye hjemmelsgrunnlaget er altså at EASAs vanlige oppgaver (regelverksutvikling, tilsyn og inspeksjoner, m.v.) også gjelder innenfor dette saksområdet.

Bl.a. fordi det i EASA-forordningen er fastsatt en absolutt tidsfrist (31.12.2012) for når de nye gjennomføringsregelverkene skal være vedtatt har Kommisjonen og medlemsstatene blitt enige om at disse regelverkene i første omgang skal bygge mest mulig på de eksisterende "Single Sky" gjennomføringsregelverk. Den nye rettsakten skal altså ikke medføre materielle endringer av betydning for nasjonale myndigheter eller markedet.

I den nye rettsakten er det bl.a. tatt inn bestemmelser om hvilken instans - nasjonal myndighet eller EASA - som har ansvaret for tilsyn av sikkerhetsaspekter hos tjenesteyterne. For tjenesteytere hjemmehørende i EU er det fortsatt nasjonal myndighet i "hjemstaten" som har dette ansvaret, med unntak av tjenesteytere som driver sin virksomhet i samtlige EU-stater, eller nesten alle EU-stater. I slike tilfeller er det EASA som har dette ansvaret. Det samme gjelder tjenesteytere hjemmehørende i en stat utenfor EU som yter slike tjenester i et EU-land. Flere EU-stater har endringsforslag til elementer i denne artiklen.

Det er tatt inn en bestemmelse angående muligheten for å inngå avtaler mellom nasjonale tilsynsmyndigheter om at ansvaret fordeles på en annen måte. Dette er særlig aktuelt innenfor en funksjonell luftromsblokk. Med tanke på dette er det også tatt inn en egen bestemmelse om at EASA skal konsulteres i tilfeller hvor der det inngås slike avtaler i en funksjonell luftromsblokk og EASA er tilsynsmyndighet for en av tjenesteutøverne. .Videre inneholder rettsakten overgangsbestemmelser angående overføring av ansvar for sikkerhetstilsyn fra nasjonal myndighet til EASA (der det er aktuelt) innen 12 måneder etter ikrafttredelsen av rettsakten.

For øvrig er endringene i utkastet av redaksjonell og ikke materiell karakter. Bl.a. finnes det i Kommisjonsforordning 1315/2007 en instans som kalles "anerkjent organisasjon". Slike instanser kan benyttes av nasjonale tilsynsmyndigheter for å utføre visse tilsynsoppgaver. Iht. begrepsbruken i EASA-forordningen er denne betegnelsen byttet ut med "kvalifisert enhet" i den nye rettsakten.

MerknaderRettsakten er hjemlet i Europaparlaments- og Rådsoforordning 1108/2009. Kommisjonsforordning 1315/2007 er tatt inn i EØS-avtalen. Den er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 22.07.2008, nr. 829. (Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1315/2007 om krav til nasjonale tilsynsorganers utøvelse av sikkerhetstilsyn innenfor feltet lufttrafikkstyring og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2096/2005.)

Den nye rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved forskrift som erstatter nevnte forskrift. Den nye rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for private instanser eller offentlige myndigheter utover det som følger av forordning 1315/2007.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har ennå ikke vært behandlet i Spesialutvalget. Samferdselsdepartementet mener det er åpenbart unødvendig å gjennomføre en høring i Norge slik utkastet er utformet i dag, ettersom utkastet ikke endrer gjeldende regelverk på vesentlige punkter.

Vurdering
Siden den nye rettsakten ikke innebærer materialle endringer av noen betydning påvirker den ikke norske interesser.

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Fordi forordningen ikke vil medføre materielle endringer av betydning for nasjonale myndigheter eller markedet har EASA bestemt at det skal gjennomføres en "fast track" prosedyre i stedet for den vanlige konsultasjonsprosedyren som tar flere år. En arbeidsgruppe i EASA sammensatt av eksperter fra medlemsland har utarbeidet forslag til nytt implementeringsregelverk iht. EASA-forordningen, basert på Kommisjonsforordning nr. 1315/2007. Forslaget har så blitt diskutert i Single Sky komiteen, som har hatt anledning til å gi innspill til de endringene som har blitt gjort. Markedet har kun i begrenset grad fått anledning til å komme med innspill til utkastet.

Forslaget har vært behandlet på 3 formelle møter i Single Sky komiteen, og det legges opp til formell votering på møtet i april. Forslaget er ennå ikke behandlet i EASA-komiteen, men det vil komme til behandling og votering der også.

Forslaget har ikke vært gjenstand for drøfting mellom EFTA-statene, men det er ingen grunn til å tro at rettsakten er kontroversiell.

I og med at rettsakten er hjemlet i Europaparlaments- og Rådsforordning 1108/2009 kan den ikke tas inn i EØS-avtalen før sistnevnte rettsakt er tatt inn i avtalen. Sistnevnte rettsakt er en endringsrettsakt til Europaparlaments- og Rådsforordning nr. 216/2008, som må forelegges Stortinget på grunn av dens bestemmelser angående bøtelegging av foretak som ikke retter seg etter pålegg fra EASA. (Jfr. eget EØS-notat.) Sistnevnte rettsakt er ennå ikke behandlet i EØS-komiteen pga. uenighet om hvordan bestemmelsene om bøtelegging skal gjennomføres. Det er ennå ikke avklart når det kan skje.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet