Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om arbeidsro i cockpiten

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning som endrer forordning (EU) nr. 965/2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative prosedyrer for luftfartsoperasjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 når det gjelder "sterile flight deck"

(Under development) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Counci as regards sterile flight deck

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.12.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.12.2013)

Sammendrag av innhold
EASA Opinion nr. 05/2013 inneholder utkast til endringsforordning for å tilføye forordning 965/2012 om luftfartsoperasjoner bestemmelser om «sterile flight deck». Regelverksforslaget er utarbeidet av EASA (European Aviation Safety Agency). Forordning 965/2012 er tatt inn i EØS avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift 7. august 2013 om luftfartsoperasjoner.

Regelforslaget har utspring i ulykkes- og hendelsesrapporter, hvor det er blitt avdekket at avledning av flygernes oppmerksomhet vekk fra oppgavene knyttet til selve flygingen, har vært medvirkende årsak til hendelsen. Slike distraksjoner kan være matservering, spørsmål fra kabinbesetningen, ikke-nødvendige radiooppkall eller annonseringer til passasjerene. Som et tiltak mot dette har konseptet «sterile flight deck procedures» blitt utviklet. Konseptet er tatt i bruk av enkelte flyselskaper og i enkelte stater. Kjernen i konseptet er å legge til rette for at flygernes oppmerksomhet under visse faser av flygingen utelukkende blir rettet mot håndteringen av fartøyet. Flygerne skal dermed ikke pålegges unødige oppgaver i disse fasene av flygingen.

De foreslåtte reglene skal gjelde for luftfartsoperatører innen ervervsmessig lufttransport (CAT), ikke-ervervsmessig luftfart med komplekse motordrevne luftfartøyer (NCC) og spesialiserte luftfartsoperasjoner (SPO).

Under arbeidet med utarbeidelsen av utkastet kom EASA frem til at de enkelte luftfartsoperatørene selv er best egnet til å identifisere avgrensningen av oppgaver under de delene av flygingen hvor «sterile flight deck» (steril førerkabin) skal gjelde. Forslaget til endrede bestemmelser i forordning 965/2012 er derfor kortfattet:

I forordningens anneks I (definisjoner) tas det inn en definisjon av «sterile flight crew compartment»: “any period of time when the flight crew members are not disturbed or distracted, except for matters critical to the safe operation of the aircraft or the safety of the occupants.”

I bestemmelsen ORO.GEN.110(f) tas det inn en ny regel som pålegger den enkelte luftfartsoperatør å utarbeide prosedyrer som ivaretar kravet til steril førerkabin under de kritiske faser av flygingen («critical phases of flight»). Sistnevnte uttrykk er alt definert i forordning 965/2012, anneks I, pkt. 29 og 30. Kort fortalt innebærer dette avgangs- og landingsfasen, samt øvrige deler av flygingen når det i det enkelte tilfelle besluttes av fartøysjefen. For helikopteroperasjoner inngår også taksing av helikopteret i definisjonen.

I anneks IV (Part CAT), anneks VI (Part NCC) og i anneks VII (Part SPO), foreslås det tatt inn bestemmelser som pålegger operatøren å etablere prosedyrer som skal sikre at taksing av luftfartøy utføres sikkert. Taksing av fly anses ikke som en kritisk fase av flygingen, men som en sikkerhetskritisk aktivitet nært knyttet til selve flygingen. Den foreslåtte bestemmelsen er derfor valgt som løsning for å få operatørene til å innarbeide konseptet om steril førerkabin under manøvrering av fartøyet på bakken.

I tillegg til disse bestemmelsene vil EASA utarbeide AMC («acceptable means of compliance») og øvrig veiledningsmateriale som nærmere beskriver hvordan luftfarts-operatørene skal oppfylle reglene. Det vil blant annet bli beskrevet hvordan operatørene kan utarbeide prosedyrer som ivaretar kravet til steril førerkabin. Fremgangsmåten i AMC materialet vil måtte følges av operatørene med mindre den nasjonale luftfartsmyndigheten godkjenner at operatøren kan benytte en alternativ fremgangsmåte («alternative means of compliance») jf. bestemmelsen ORO.GEN.120 i forordning 965/2012.

Regelverket foreslås å skulle tre i kraft 20 dager etter publisering i EUs offisielle journal. En overgangsregel utover dette er ikke foreslått.

Merknader

I. Hjemmel i EF-traktaten

De foreslåtte reglene i EASA opinion 05/2013 skal som nevnt tas inn i forordning 965/2012 om luftfartsoperasjoner. Denne forordningen er hjemlet i forordning 216/2008 (EASA basisforordningen) artikkel 8(5) og 10(5), som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

II. Gjeldende regler på området

Ervervsmessig lufttransport (CAT) reguleres i dag av forskrift av 2. juni 2005 (BSL JAR-OPS 3), som inneholder driftsbestemmelsene for ervervsmessig lufttransport med helikopter, i tillegg til forordning 3922/91, annex III (EU-OPS) gjennomført ved forskrift 21. februar 2008 nr. 189 som gjelder for CAT med fly.

Ervervsmessig aerial work operasjoner (SPO) reguleres av forskrift 25. april 1974 driftsforskrift for ervervsmessig luftfart med fly (BSL D 2-1) og forskrift 6. september 1976 om ervervsmessig luftfart med helikopter (BSL D 2-2).

Ikke-ervervsmessig flyging reguleres av forskrift 7. juni 1974 driftsforskrift for ikke-ervervsmessig luftfart med fly (BSL D 3-1) og forskrift av 15. februar 2005 om ikke-ervervsmessig luftfart med helikopter (BSL D 3-2).

Ingen av disse forskriftene inneholder bestemmelser om steril førerkabin.

III. Rettslige konsekvenser for Norge

Den eneste direkte rettslige følgen av forslaget i EASA opinion nr. 05/2013 er at det blir innført regler om steril førerkabin i Norge gjennom en endring av forordning 965/2012. Forordning 965/2012 er som nevnt gjennomført i norsk rett.

Forordning 965/2012 er totalharmoniserende. Forskriftene som i dag regulerer CAT blir derfor erstattet av forordningens bestemmelser når disse trer i kraft i Norge den 28. oktober 2014. Det samme skjer med de øvrige forskriftene nevnt over, når virkeområdet for forordning 965/2012 blir utvidet til å dekke aerial work (SPO) og ikke-ervervsmessig luftfart. Disse endringene vil skje uavhengig av forslaget i EASA opinion 05/2012.

IV. Administrative konsekvenser for Norge

For Luftfartstilsynet ventes ikke regelverket som foreslås i EASA opinion nr. 05/2013 å få vesentlige administrative konsekvenser. Reglene pålegger ikke Luftfartstilsynet oppgaver utenom å verifisere at luftfartsoperatørenes prosedyrer oppdateres i henhold til de nye bestemmelsene. Dette vil inngå som del av tilsynsarbeidet Luftfartstilsynet i dag alt fører.

Det er ikke ventet at det foreslåtte regelverket vil få administrative konsekvenser for andre norske myndigheter.

Luftfartstilsynet kan i ikke se at forslaget medfører at Stortingets samtykke må innhentes før gjennomføring av rettsakten. Det antas derfor ikke nødvendig med artikkel 103 forbehold.

V. Økonomiske konsekvenser for private og for offentlige myndigheter i Norge

Med referanse til avsnittet over ventes ikke regelverket som foreslås å få særskilte økonomiske konsekvenser for norske myndigheter.

De foreslåtte reglene vil kreve at alle norske ervervsmessige luftfartsoperatører, samt det fåtallet av ikke-ervervsmessige operatører som vil bli omfattet av Part NCC i forordning 965/2012, gjør en revisjon av sine operasjonelle prosedyrer for å innarbeide kravet til steril førerkabin. I tillegg vil besetningsmedlemmene i disse organisasjonene måtte informeres og gis opplæring. Flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe har allerede på eget initiativ innarbeidet konseptet «steril førerkabin» i sine prosedyrer. De resterende luftfartsoperatørene som blir omfattet av regelverksforslaget, vil ha en driftsorganisasjon på plass som skal ivareta alle revisjoner av prosedyrene. Revisjon av prosedyrer inngår som del av en luftfartsoperatørs normale drift. Det foreslåtte regelverket ventes derfor ikke å påføre operatørene som blir omfattet særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har ikke vært på nasjonal høring eller vært behandlet i spesialutvalget for transport.

Vurdering
Konseptet med steril førerkabin har eksistert i relativt lang tid. I USA har konseptet eksistert i luftfartslovgivningen siden 1981. I Europa ble det i 2007 foreslått å utvikle bestemmelser om dette under JAA (Joint Aviation Authorities). Dette arbeidet ble imidlertid ikke fullført. EASA baserte utarbeidelsen av det foreliggende forslaget på forarbeidet som var gjort i JAA. Konseptet har eksistert blant luftfartsoperatørene som «best practice» og er anbefalt av International Air Transport Association (IATA) og International Federation of Air Line Pilots’ assosciation (IFALPA). Norwegian, Widerøe og SAS har som nevnt tatt i bruk konseptet. ICAOs «Manual on the Prevention of Runway Incursions» Doc 9870 og “European Action Plan for the Prevention of Runway Incursions” utgitt av Eurocontrol m.fl. anbefaler at steril førerkabin benyttes under taksing av fly.

Luftfartstilsynet anser konseptet med steril førerkabin å være bredt anerkjent som et effektivt tiltak for å forbedre flysikkerheten under den såkalte kritiske fasen av en flyging. Luftfartstilsynet mener det er viktig at steril førerkabin også gjelder ved taksing av luftfartøy. Dette samsvarer med hvordan dette konseptet i dag praktiseres i de nevnte norske flyselskapene. Konseptet anses ikke særskilt ressurskrevende å gjennomføre. Sikkerhetsgevinsten ved en innføring av konseptet for mindre CAT operatører, aerial work operatører (SPO-operatører) og ikke-ervervsmessige operatører av komplekse luftfartøyer (NCC-operatører), anses å overstige kostnadene. Luftfartstilsynet er derfor klart positiv til regelforslaget i EASA opinion 05/2012.

Den foreslåtte rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Regelverksforslaget i EASA opinion 05/2013 er utarbeidet av EASA, og var i 2012 på høring i EU/EØS som NPA 2012-06. Luftfartstilsynet hadde den gang ikke kommentarer til høringsutkastet.

Saken er nå under komitologibehandling i EASA komiteen, og er her behandlet i ett møte i oktober 2013. Behandlingen i komiteen viste da at EU medlemsstatene støtter regelutkastet slik det foreligger i EASA Opinion 05/2012. Norsk posisjon er også å støtte utkastet. Det ventes nå at EU Kommisjonen ferdigstiller utkastet for votering i EASA komiteen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet