Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om krav til seilflyging og EFB-nettbrett

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1975 av 14. desember 2018 om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til krav til seilflyging og 'electronic flight bags'

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1975 av 14. desember 2018 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards air operations requirements for sailplanes and electronic flight bags

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.12.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens forordning (EU) nr. 965/2012 fastsættes sikkerhedsbetingelserne for flere typer flyveoperationer med forskellige kategorier af luftfartøjer, herunder svævefly.

(2) Operatører, der forestår operation af de luftfartøjer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), nr. i) og ii), i forordning (EU) 2018/1139, skal opfylde de relevante væsentlige krav i bilag V til nævnte forordning.

(3) I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976 fastsættes der særlige bestemmelser for operation af svævefly. Fra datoen for anvendelsen af nævnte forordning bør disse operationer ikke længere være omfattet af de almindelige bestemmelser for flyveoperationer, der er fastsat i forordning (EU) nr. 965/2012. Bestemmelserne om tilsyn med flyveoperationer, som føres af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, og som er fastsat i artikel 3 i forordning (EU) nr. 965/2012 og bilag II til nævnte forordning, bør imidlertid fortsat finde anvendelse på flyveoperationer med svævefly, eftersom disse krav ikke er specifikke for en bestemt type flyveoperation, men anvendes horisontalt på alle flyveoperationer.

(4) Forordning (EU) nr. 965/2012 bør derfor ændres for at tage hensyn til de nye bestemmelser for operationer med svævefly og præcisere, hvilke bestemmelser i nævnte forordning, der fortsat finder anvendelse på operationer med svævefly.

(5) I betragtning af den tætte forbindelse mellem bestemmelserne i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1976 og bestemmelserne i denne forordning bør deres anvendelsesdatoer tilpasses til hinanden.

(6) I 2014 indførte ICAO i del I og del III, afsnit II, i bilag 6 bestemmelser for anvendelsen af electronic flight bags til erhvervsmæssige lufttransportoperationer. Disse bestemmelser indeholder almene krav til anvendelsen af electronic flight bags og desuden et krav om en operationel godkendelse af anvendelsen af electronic flight bag-applikationer, der benyttes med henblik på sikker operation af luftfartøjet. Derfor er det nødvendigt at tilpasse forordning (EU) nr. 965/2012 til ICAO's bestemmelser ved at indføre en ny bestemmelse med almene krav til anvendelsen af electronic flight bags til erhvervsmæssige lufttransportoperationer og nye bestemmelser til støtte for operationel godkendelse af anvendelsen af electronic flight bag-applikationer, i forbindelse med hvilke en eventuel svigtsituation klassificeres som mindre eller derunder.

(7) I 2014 indførte ICAO i del II og del III, afsnit III, i bilag 6 også bestemmelser for anvendelsen af electronic flight bags til almenflyvning. Disse bestemmelser indeholder almene krav til anvendelsen af electronic flight bags og desuden et krav om, at de kontraherende stater fastlægger kriterierne for anvendelsen af electronic flight bag-applikationer, der benyttes med henblik på sikker operation af luftfartøjer. Derfor er det nødvendigt at tilpasse forordning (EU) nr. 965/2012 til ICAO's bestemmelser ved at indføre nye bestemmelser for ikkeerhvervsmæssige operationer med komplekse motordrevne luftfartøjer og for specialoperationer med komplekse motordrevne luftfartøjer, nye bestemmelser med almene krav til anvendelsen af electronic flight bags og krav til anvendelsen af electronic flight bag-applikationer, i forbindelse med hvilke en eventuel svigtsituation klassificeres som mindre eller derunder. Desuden ændrer denne forordning forordning (EU) nr. 965/2012 ved at bringe kravene til bærbart elektronisk udstyr til ikke-erhvervsmæssige operationer med andre luftfartøjer end komplekse motordrevne luftfartøjer i overensstemmelse med ICAO's generelle bestemmelser.

(8) Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur har i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, litra b) og c), og artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139 udarbejdet et udkast til gennemførelsesbestemmelser for operationer med svævefly og forelagt dem for Kommissionen i form af udtalelser.

(9) Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur har i overensstemmelse med artikel 75, stk. 2, litra b) og c), og artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139 udarbejdet et udkast til gennemførelsesbestemmelser for anvendelsen af electronic flight bags og forelagt disse for Kommissionen i form af udtalelser.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139 —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.12.2018
Anvendelsesdato i EU
09.07.2019
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet