Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Færøyene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1478 av 14. september 2021 som etablerer ekvivalens, med formål å legge til rette for fri bevegelse i Unionen, av koronasertifikater utstedt av Færøyene til sertifikatene utstedt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1478 of 14 September 2021 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by the Faroe Islands to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2021/953 fastlægges en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) med det formål at gøre det lettere for indehaverne at udøve deres ret til fri bevægelighed under covid-19-pandemien. Nævnte forordning bidrager også til at lette den gradvise ophævelse af restriktioner for den frie bevægelighed, der i overensstemmelse med EU-retten er indført af medlemsstaterne med henblik på at begrænse spredningen af sars-CoV-2, på en koordineret måde.

(2) Forordning (EU) 2021/953 giver mulighed for accept af covid-19-attester udstedt af tredjelande til unionsborgere og deres familiemedlemmer, hvor Kommissionen finder, at disse covid-19-certifikater er udstedt i overensstemmelse med standarder, der skal anses som at svare til dem, der fastsættes i henhold til nævnte forordning. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/954 skal medlemsstaterne desuden anvende de regler, der er fastsat i forordning (EU) 2021/953, på tredjelandsstatsborgere, der ikke er omfattet af nævnte forordnings anvendelsesområde, men som lovligt opholder sig eller bor på deres område, og som har ret til at rejse til andre medlemsstater i overensstemmelse med EU-retten. Derfor bør alle konklusioner om ækvivalens, der er fastsat i denne afgørelse, finde anvendelse på covid-19-vaccinations- og testcertifikater, der er udstedt af Færøerne til unionsborgere og deres familiemedlemmer. Tilsvarende gælder sådanne konklusioner om ækvivalens på grundlag af forordning (EU) 2021/954 også for covid-19-vaccinations- og testcertifikater, der udstedes af Færøerne til tredjelandsstatsborgere, som lovligt opholder sig eller bor på medlemsstaternes område, på de betingelser, der er fastsat i nævnte forordning.

(3) Den 12. juli 2021 gav Færøerne Kommissionen detaljerede oplysninger om udstedelse af interoperable covid-19-vaccinations- og testcertifikater i henhold til »FODGC«-systemet. Færøerne meddelte Kommissionen, at deres covid-19-certifikater ifølge Færøernes opfattelse udstedes i overensstemmelse med en standard og et teknologisk system, som er interoperabelt med den tillidsramme, der er oprettet ved forordning (EU) 2021/953, og som gør det muligt at kontrollere certifikaternes ægthed, gyldighed og integritet. I denne forbindelse oplyste Færøerne Kommissionen om, at covid-19-certifikater, der udstedes af Færøerne i overensstemmelse med »FODGC«-systemet, indeholder de data, der er omhandlet i bilaget til forordning (EU) 2021/953.

(4) Efter anmodning fra Færøerne gennemførte Kommissionen den 23. august 2021 tekniske test, som viste, at covid-19-vaccinations-, og testcertifikaterne udstedes af Færøerne i overensstemmelse med »FODGC«-systemet, som er interoperabelt med den tillidsramme, der er fastsat i forordning (EU) 2021/953, og gør det muligt at kontrollere certifikaternes ægthed, gyldighed og integritet. Kommissionen bekræftede også, at covid-19-vaccinations- og testcertifikater, der udstedes af Færøerne i overensstemmelse med »FODGC«-systemet, indeholder de nødvendige data.

(5) Færøerne meddelte desuden Kommissionen, at de udsteder interoperable vaccinationscertifikater for covid-19-vacciner. Disse omfatter i øjeblikket Comirnaty.

(6) Færøerne meddelte også Kommissionen, at de kun udsteder interoperable testcertifikater for nukleinsyre-amplifikationstest.

(7) Færøerne meddelte desuden Kommissionen, at de ikke påtænker at udstede interoperable restitutionscertifikater.

(8) Færøerne meddelte desuden Kommissionen, at de accepterer vaccinations-, test- og restitutionscertifikater, der udstedes af medlemsstaterne og EØS-landene i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/953.

(9) Færøerne meddelte desuden Kommissionen, at når kontrollører på Færøerne kontrollerer certifikater, vil personoplysningerne i disse certifikater blive behandlet udelukkende for at kontrollere og bekræfte indehaverens vaccinations-, test- eller restitutionsstatus og vil ikke blive opbevaret efterfølgende.

(10) De elementer, der er nødvendige for at fastslå, at covid-19-certifikater udstedt af Færøerne i overensstemmelse med »FODGC«-systemet skal anses som at svare til dem, der er udstedt i henhold til forordning (EU) 2021/953, er således opfyldt.

(11) Derfor bør covid-19-certifikater udstedt af Færøerne i overensstemmelse med »FODGC«-systemet accepteres på de betingelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, og artikel 6, stk. 5, i forordning (EU) 2021/953.

(12) For at denne afgørelse kan være operationel, bør Færøerne forbindes til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953.

(13) For at beskytte Unionens interesser, navnlig på folkesundhedsområdet, kan Kommissionen anvende sine beføjelser til at suspendere eller ophæve denne afgørelse, hvis betingelserne i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2021/953 ikke længere er opfyldt.

(14) I lyset af behovet for hurtigst muligt at forbinde Færøerne til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953, bør denne afgørelse træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(15) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 14 i forordning (EU) 2021/953 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.09.2021
Anvendelsesdato i EU
15.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet