Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Monaco

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1479 av 14. september 2021 som etablerer ekvivalens, med formål å legge til rette for fri bevegelse i Unionen, av koronasertifikater utstedt av Monaco til sertifikatene utstedt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1479 of 14 September 2021 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by Monaco to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2021/953 fastlægges en ramme for udstedelse, kontrol og accept af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater (EU's digitale covidcertifikat) med det formål at gøre det lettere for indehaverne at udøve deres ret til fri bevægelighed under covid-19-pandemien. Nævnte forordning bidrager også til at lette den gradvise ophævelse af restriktioner for den frie bevægelighed, der i overensstemmelse med EU-retten er indført af medlemsstaterne med henblik på at begrænse spredningen af sars-CoV-2, på en koordineret måde.

(2) Forordning (EU) 2021/953 giver mulighed for accept af covid-19-attester udstedt af tredjelande til unionsborgere og deres familiemedlemmer, hvor Kommissionen finder, at disse covid-19-certifikater er udstedt i overensstemmelse med standarder, der skal anses som at svare til dem, der fastsættes i henhold til nævnte forordning. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/954 skal medlemsstaterne desuden anvende de regler, der er fastsat i forordning (EU) 2021/953, på tredjelandsstatsborgere, der ikke er omfattet af nævnte forordnings anvendelsesområde, men som lovligt opholder sig eller bor på deres område, og som har ret til at rejse til andre medlemsstater i overensstemmelse med EU-retten. Derfor bør alle konklusioner om ækvivalens, der er fastsat i denne afgørelse, finde anvendelse på covid-19-certifikater, der er udstedt af Monaco til unionsborgere og deres familiemedlemmer. Tilsvarende bør sådanne konklusioner om ækvivalens på grundlag af forordning (EU) 2021/954 også gælde for covid-19-certifikater, der udstedes af Monaco til tredjelandsstatsborgere, som lovligt opholder sig eller bor på medlemsstaternes område, på de betingelser, der er fastsat i nævnte forordning.

(3) Den 29. juli 2021 gav Monaco Kommissionen oplysninger om udstedelse af interoperable covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater i henhold til »SUIVTST«-systemet (»Suivi des tests biologiques«). Monaco meddelte Kommissionen, at dets covid-19-certifikater ifølge Monacos opfattelse udstedes i overensstemmelse med en standard og et teknologisk system, som er interoperabelt med den tillidsramme, der er oprettet ved forordning (EU) 2021/953, og som gør det muligt at kontrollere certifikaternes ægthed, gyldighed og integritet. I denne forbindelse oplyste Monaco Kommissionen om, at covid-19-certifikater, der udstedes af Monaco i overensstemmelse med »SUIVTST«-systemet, indeholder de data, der er omhandlet i bilaget til forordning (EU) 2021/953.

(4) Monaco meddelte desuden Kommissionen, at den vil udstede interoperable vaccinationscertifikater for covid-19-vaccinen Comirnaty.

(5) Monaco meddelte også Kommissionen, at det kun vil udstede interoperable testcertifikater for SARS-CoV-2-test baseret på revers transkriptase-polymerasekædereaktion (RT-PCR).

(6) Kommissionen gennemførte den 2. september 2021 tekniske test, som viste, at covid-19-vaccinations-, test- og restitutionscertifikater, der udstedes af Monaco i overensstemmelse med systemet »SUIVTST«-systemet, er interoperable med den tillidsramme, der er fastsat i forordning (EU) 2021/953, hvilket gør det muligt at kontrollere deres ægthed, gyldighed og integritet. Kommissionen bekræftede også, at covid-19-certifikater, der udstedes af Monaco i overensstemmelse med »SUIVTST«-systemet, indeholder de nødvendige data.

(7) Den 3. september 2021 meddelte Monaco Kommissionen, at den vil acceptere vaccinations-, test- og restitutionscertifikater, der udstedes af medlemsstaterne i overensstemmelse med forordning (EU) 2021/953. Monaco meddelte Kommissionen, at den vil acceptere dokumentation for vaccination med vacciner med en EU-dækkende godkendelse samt andre vacciner, der accepteres af Frankrig. Monaco meddelte også Kommissionen, at det accepterer testcertifikater baseret på nukleinsyre-amplifikationstest (NAAT) (såsom RT-PCR) eller hurtige antigentest, der er opført på den fælles og ajourførte liste over hurtige covid-19-antigentest, som er godkendt af Udvalget for Sundhedssikkerhed, der er nedsat ved artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1082/2013/EU. Sluttelig meddelte Monaco også Kommissionen, at det accepterer restitutionscertifikater baseret på en positiv NAAT-test.

(8) Den 3. september 2021 underrettede Monaco også Kommissionen om, at den ved kontrol af vaccinations-, test- og restitutionscertifikater udstedt af medlemsstaterne i henhold til forordning (EU) 2021/953 kun behandler personoplysninger i certifikaterne med henblik på at verificere og bekræfte indehaverens vaccination, testresultat eller restitution, og at personoplysningerne ikke vil blive opbevaret efterfølgende.

(9) De elementer, der er nødvendige for at fastslå, at covid-19-certifikater udstedt af Monaco i overensstemmelse med »SUIVTST«-systemet skal anses som at svare til dem, der er udstedt i henhold til forordning (EU) 2021/953, er således opfyldt.

(10) Derfor bør covid-19-certifikater udstedt af Monaco i overensstemmelse med »SUIVTST«-systemet accepteres på de betingelser, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 5, og artikel 7, stk. 8, i forordning (EU) 2021/953.

(11) For at denne afgørelse kan være operationel, bør Monaco forbindes til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953.

(12) For at beskytte Unionens interesser, navnlig på folkesundhedsområdet, kan Kommissionen anvende sine beføjelser til at suspendere eller ophæve denne afgørelse, hvis betingelserne i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) 2021/953 ikke længere er opfyldt.

(13) I lyset af behovet for hurtigst muligt at forbinde Monaco til tillidsrammen for EU's digitale covidcertifikat, der er fastsat ved forordning (EU) 2021/953, bør denne afgørelse træde i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(14) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 14 i forordning (EU) 2021/953 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.09.2021
Anvendelsesdato i EU
15.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet