Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2019

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om opprettelse av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91

(Draft) Commission Regulation establishing the "Prodcom list" of industrial products referred to in Council Regulation (EEC) No 3924/91

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 13.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 bør medlemsstaterne gennemføre en statistisk undersøgelse af industriproduktionen.

(2) Undersøgelsen bør baseres på en produktliste til afgrænsning af den relevante industriproduktion.

(3) En produktliste er nødvendig for at sikre overensstemmelse mellem produktionsstatistikker og udenrigshandelsstatistikker og for at kunne foretage sammenligninger med EU's produktnomenklatur CPA (aktivitetstilknyttet produktklassifikation).

(4) Den produktliste, der skal udarbejdes i henhold til forordning (EØF) nr. 3924/91 ("Prodcom-listen"), er fælles for alle medlemsstater og er nødvendig for at kunne foretage datasammenligninger mellem medlemsstaterne.

(5) For at afspejle den teknologiske udvikling og de strukturelle ændringer i industriproduktionen er det nødvendigt at fastsætte en ajourført Prodcom-liste.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet