Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om minstekravet til innhold av samarbeidsavtaler med tredjeland

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1644 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelse av minstekravet til innhold i samarbeidsordningene med vedkommende myndigheter i tredjestater hvis rettslige rammer og tilsynspraksis er anerkjent som likeverdige

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1644 of 13 July 2018 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards determining the minimum content of cooperation arrangements with competent authorities of third countries whose legal framework and supervisory practices have been recognised as equivalent.

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.9.2019)

Sammendrag av innhold
Artikkel 30 i referanseverdiforordningen åpner for bruk av referanseverdier fastsatt av administratorer i tredjeland. Ett vilkår for slik bruk er at det foreligger en likeverdighetsbeslutning om det juridiske rammeverket og tilsynspraksis i det aktuelle tredjelandet. Referanseverdiforordningen pålegger det europeiske verdipapir- og markedstilsynet ESMA å etablere et samarbeid med vedkommende myndigheter i dette tredjelandet. Kommisjonsforordningen gir regler om dette samarbeidet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.Forordningen vil ikke tas inn i EØS-avtalen før basisrettsakten (benchmark-forordningen)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen påvirker ikke norske forhold i nevneverdig grad.

Dato for ikrafttreden i EØS/EFTA-landene må tilpasses.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og vil inntas i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke tre i kraft før basisrettsakten 2016/1011 (referanseverdiforordningen) trer i kraft. Referanseverdiforordningen vil tre i kraft når det konstitusjonelle forbeholdes i EØS-komitébeslutningen løftes.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Anvendelsesdato i EU
25.01.2019
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet