Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om referansemålerklæringen

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1643 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer innholdet i referansemålerklæringen som skal offentliggjøres av administratoren av et referansemål, og tilfeller der det kreves oppdateringer

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1643 of 13 July 2018 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying further the contents of, and cases where updates are required to, the benchmark statement to be published by the administrator of a benchmark

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011 skal administratorer offentliggøre en benchmarkerklæring for benchmarket eller, hvis det er relevant, for en benchmarkfamilie, hvis det/den kan anvendes i Unionen.

(2) Benchmarkerklæringer bør indeholde omfattende oplysninger om den markedsmæssige eller økonomisk realitet, som benchmarket eller benchmarkfamilien skal måle, sammen en forklaring om, hvornår målingen af denne markedsmæssige eller økonomiske realitet kan blive upålidelig. Det skyldes, at brugere og potentielle brugere er afhængige af sådanne oplysninger for at kunne forstå benchmarket eller benchmarkfamilien fuldt ud.

(3) Benchmarkerklæringer bør anføre de skønsmæssige aspekter ved benchmarkets metode samt processen til efterfølgende evaluering af brugen af sådanne skøn. Disse oplysninger er af afgørende betydning for at sikre, at brugere og potentielle brugere kan forstå benchmarkets eller benchmarkfamiliens sårbarhed over for manipulation.

(4) De forskellige typer af benchmarks (benchmarks baseret på regulerede data, rentebenchmarks, råvarebenchmarks, kritiske benchmarks, væsentlige benchmarks og ikkevæsentlige benchmarks) er omfattet af forskellige krav i forordning (EU) 2016/1011. Benchmarkerklæringen bør derfor klart og utvetydigt identificere den eller de typer af benchmarks, som benchmarket eller benchmarkfamilien tilhører.

(5) Benchmarkerklæringen bør omfatte supplerende oplysninger om kritiske benchmarks med en begrundelse for, hvorfor benchmarket er anerkendt som kritisk i henhold til forordning (EU) 2016/1011, således at brugere og potentielle brugere råder over de oplysninger, der er nødvendige for at forstå det grundlag, hvorpå benchmarket er blevet anerkendt som kritisk.

(6) Ved brug af regulerede data fritages administratorer og deres stillere fra visse forpligtelser i henhold til forordning (EU) 2016/1011. For benchmarks baseret på regulerede data bør der derfor stilles krav til administratorer om at anføre deres kilder til data og de forhold, som bevirker, at benchmarket betragtes som et benchmark baseret på regulerede data.

(7) Rentebenchmarks og råvarebenchmarks skal på grund af deres særlige karakter overholde bestemmelserne i specifikke bilag til forordning (EU) 2016/1011 i stedet for eller i tillæg til bestemmelserne i nævnte forordnings afsnit II. Administratorer af sådanne benchmarks bør angive dette forhold i benchmarkerklæringen, således at brugere og potentielle brugere har viden herom.

(8) Administratorer af kritiske benchmarks skal overholde bestemmelserne i en udbygget reguleringsordning, der er omfattet af forordning (EU) 2016/1011. Det er derfor vigtigt, at brugere og potentielle brugere informeres korrekt om dette forhold.

(9) Hvis et benchmark har karakteristika, som kendetegner forskellige typer af benchmarks, bør de specifikke bestemmelser i denne forordning for disse forskellige typer af benchmarks finde anvendelse parallelt og i tillæg til de generelle krav om offentliggørelse, således at brugere og potentielle brugere modtager omfattende oplysninger om alle benchmarkets karakteristika.

(10) I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet undgås det ved denne forordning at placere en uforholdsmæssigt stor administrativ byrde på administratorer af væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks, idet der stilles krav om et mere begrænset sæt oplysninger i benchmarkerklæringen for væsentlige og ikkevæsentlige benchmarks.

(11) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(12) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse.

(13) For at sikre overensstemmelse med den delegerede forordning, som præciserer elementerne i den adfærdskodeks, der skal udarbejdes af administratorer af benchmarks, som er baseret på inputdata fra stillere, er det hensigtsmæssigt at udsætte anvendelsen af denne delegerede forordning med to måneder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.07.2018
Anvendelsesdato i EU
25.01.2019
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet