Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om søknader og meldinger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1645 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for formen på og innholdet i søknaden om anerkjennelse hos vedkommende myndighet i referansemedlemsstaten og presentasjonen av opplysningene i meldingen til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1645 of 13 July 2018 Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1645 of 13 July 2018 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the form and content of the application for recognition with the competent authority of the Member State of reference and of the presentation of information in the notification to European Securities and Markets Authority (ESMA)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) En benchmarkadministrator, som er etableret i et tredjeland, kan ansøge om anerkendelse i Unionen. Administratoren skal i ansøgningen om anerkendelse give en omfattende beskrivelse af de ordninger, politikker og procedurer, som denne har indført med henblik på at opfylde de gældende krav i forordning (EU) 2016/1011. Denne forordning har til formål at sikre, at de kompetente myndigheder i hele Unionen modtager ensartede og konsekvente oplysninger fra benchmarkadministratorer i tredjelande, som søger om anerkendelse.

(2) Ansøgningen om anerkendelse bør omfatte oplysninger om valget af referencemedlemsstat, jf. artikel 32, stk. 4, i forordning (EU) 2016/1011, og om den retlige repræsentant i referencemedlemsstaten. Disse oplysninger bør gøre det muligt for den kompetente myndighed i referencemedlemsstaten at forvisse sig om, at referencemedlemsstaten er blevet korrekt identificeret, og at en retlig repræsentant for administratoren i et tredjeland er etableret i denne medlemsstat og har beføjelse til at handle som krævet i forordning (EU) 2016/1011.

(3) For at den kompetente myndighed kan vurdere, om eventuelle interessekonflikter som følge af ansøgerens ejeres forretningsinteresser kunne tænkes at indvirke på ansøgerens uafhængighed og således få negative konsekvenser for benchmarkets nøjagtighed og integritet, bør ansøgeren indgive oplysninger om sine ejeres aktiviteter og om sine moderselskabers ejerskab.

(4) Ansøgeren bør indgive oplysninger om sine ledende organers sammensætning, funktion og uafhængighed, således at den kompetente myndighed kan vurdere, om corporate governance-strukturen sikrer administratorens uafhængighed i forbindelse med benchmarkberegningen, og at interessekonflikter undgås.

(5) Ansøgeren bør forklare den kompetente myndighed, hvordan eventuelle interessekonflikter identificeres, registreres, styres, begrænses, modvirkes eller afhjælpes, således at det kan vurderes, hvordan interessekonflikter kan fjernes eller styres og offentliggøres.

(6) Den ansøgende leverandør bør indgive oplysninger til den kompetente myndighed om politikker og procedurer for overvågning af leveringen af et benchmark eller en benchmarkfamilie, således at den kompetente myndighed kan evaluere, i hvilket omfang den interne kontrolstruktur, overvågningen og ansvarlighedsrammen er relevante og robuste.

(7) Ansøgningen om anerkendelse bør omfatte oplysninger, som dokumenterer, at kontrollen af de inputdata, der anvendes til at fastlægge de benchmarks, som ansøgeren leverer, er tilstrækkelig til at sikre, at sådanne data er repræsentative, nøjagtige og af integritet.

(8) Med ansøgningen om anerkendelse bør der indgives en liste over alle de benchmarks, som ansøgeren leverer, og som allerede bruges i Unionen, eller som er beregnet til fremtidig brug i Unionen, samt en beskrivelse heraf, således at den kompetente myndighed kan evaluere, om de benchmarks, som ansøgeren leverer, er egnede til fortsat eller eventuel brug i Unionen med det endelige mål for øje at opføre dem i registret i artikel 36 i forordning (EU) 2016/1011.

(9) Det er relevant med oplysninger om art og karakteristika i forbindelse med de benchmarks, som ansøgeren leverer, for at vise den kompetente myndighed, om vurderingen af overholdelse af de gældende krav i forordning (EU) 2016/1011 skal foretages med henvisning til eventuelle gældende særordninger, til benchmarks baseret på regulerede data og til råvarebenchmarks, som ikke er baseret på bidrag fra stillere, der for hovedpartens vedkommende er tilsynsbelagte enheder, jf. forordning (EU) 2016/1011.

(10) Hvis ansøgeren anser et eller flere af sine benchmarks for at være væsentlige eller ikkevæsentlige, bør denne medtage oplysninger i ansøgningen om anerkendelse om det omfang, hvori et sådant eller sådanne benchmarks anvendes i Unionen, således at den kompetente myndighed kan vurdere, om opdelingen i væsentlige eller ikkevæsentlige benchmarks er korrekt. Benchmarks, som ansøgeren leverer, men som endnu ikke anvendes i Unionen, og som indgår i ansøgningen om anerkendelse på grund af deres fremtidige anvendelse i Unionen, anses for at være ikkevæsentlige benchmarks, jf. artikel 3, stk. 1, nr. 27), i forordning (EU) 2016/1011.

(11) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(12) ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse.

(13) Administratorer bør gives tilstrækkelig tid til at udfylde ansøgninger og sikre overensstemmelse med kravene i denne forordning og de reguleringsmæssige tekniske standarder, der er omhandlet i bilaget. Denne forordning bør derfor først anvendes, to måneder efter at den er trådt i kraft —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.07.2018
Anvendelsesdato i EU
25.01.2019
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet