Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrollkrav for bidragsytere under tilsyn

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1640 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer styrings- og kontrollkravene for bidragsytere under tilsyn

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1640 of 13 July 2018 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying further the governance and control requirements for supervised contributors

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved artikel 16 i forordning (EU) 2016/1011 indføres der visse krav vedrørende governance og kontrolforanstaltninger for tilsynsbelagte stillere, herunder et krav om at indføre en kontrolramme, der sikrer integriteten, nøjagtigheden og pålideligheden af inputdata, og et krav om at have effektive systemer og kontrolforanstaltninger til at sikre integriteten og pålideligheden af alle bidrag af inputdata. Nogle af disse krav er allerede behandlet i artikel 11 og 15 i forordning (EU) 2016/1011 og de tilsvarende delegerede forordninger. I visse henseender går bestemmelsen i denne Kommissionens delegerede forordning dog videre end bestemmelserne i artikel 11 og 15 i forordning (EU) 2016/1011, og visse tilsynsbelagte stillere er muligvis ikke omfattet af bestemmelserne i artikel 11 og 15, idet de bidrager med data til benchmarks, der leveres af administratorer, som er undtaget fra anvendelsesområdet for forordning (EU) 2016/1011. For at undgå retsusikkerhed berører kravene i denne Kommissionens delegerede forordning ikke artikel 11 og 15 i forordning (EU) 2016/1011 og de tilsvarende delegerede forordninger og finder derfor kun anvendelse i det omfang, de supplerer ovennævnte bestemmelser.

(2) Den kontrolramme, som en tilsynsbelagt stiller indfører, bør omfatte en procedure til at afdække og håndtere overtrædelser af forordning (EU) 2016/1011 og overtrædelser af den gældende adfærdskodeks, og politikker for whistleblowing, overvågning og periodisk revision af processen med at levere inputdata. På den måde kan tilsynsbelagte stillere sikre, at de handler i overensstemmelse med loven og indberetter inputdata, som er nøjagtige og pålidelige.

(3) Den uddannelse, som indberettere, der er ansat af en tilsynsbelagt stiller, skal have i henhold til artikel 16, stk. 2, litra b), i forordning (EU) 2016/1011, bør også omfatte undervisning i, hvordan benchmarket skal måle den underliggende markedsmæssige eller økonomiske realitet, og undervisning i alle elementerne i adfærdskodeksen, som finder anvendelse på bidrag af inputdata. Dette er et centralt redskab, når det drejer sig om at sikre, at indberettere handler korrekt og i overensstemmelse med benchmarkmetoden.

(4) De foranstaltninger til styring af interessekonflikter, som en tilsynsbelagt stiller skal have til rådighed, jf. artikel 16, stk. 2, litra c), i forordning (EU) 2016/1011, bør omfatte foranstaltninger til adskillelse af indberettere og andre af stillerens medarbejdere og foranstaltninger i forbindelse med stillerens aflønningspolitik for indberettere for at minimere incitamenter for indberettere til at manipulere bidrag af inputdata.

(5) De systemer til opbevaring af optegnelser, som en tilsynsbelagt stiller skal have til rådighed, jf. artikel 16, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2016/1011, bør omfatte et krav om at opbevare optegnelser over kommunikation vedrørende leveringen af inputdata, herunder indberetternes navne. Formålet hermed at sikre tilstrækkelig gennemsigtighed.

(6) Når stillere kan anvende skøn, indebærer dette en risiko for, at forskellige fagfolk anvender skøn forskelligt, eller endda, at de samme fagfolk anvender skøn forskelligt over tid. Skøn gør også det relevante benchmark mere sårbart over for manipulation. Det er derfor nødvendigt, at de retningslinjer, der fastlægges i henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011, omfatter en ramme, som sikrer konsekvens i brugen af bedømmelser eller udøvelse af skøn og mindsker risikoen for manipulation. En sådan ramme bør omfatte en forpligtelse til at foretage regelmæssige interne revisioner af anvendelsen af fagmæssig bedømmelse. Den bør også præcisere, hvilken type oplysninger der skal eller ikke skal tages i betragtning for at afgrænse skønsmarginen korrekt.

(7) Administratorer bør gives tilstrækkelig tid til at sikre overensstemmelse med kravene i denne forordning. Denne forordning bør derfor først anvendes, to måneder efter at den er trådt i kraft.

(8) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(9) ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele i forbindelse hermed samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.07.2018
Anvendelsesdato i EU
25.01.2019
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet