Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om vurdering om administratorer bør anvende bestemte krav

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1642 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvilke kriterier vedkommende myndigheter skal ta i betraktning når de vurderer om administratorer av vesentlige referansemål bør anvende bestemte krav

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1642 of 13 July 2018 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the criteria to be taken into account by competent authorities when assessing whether administrators of significant benchmarks should apply certain requirements

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.5.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.2.2019)

Sammendrag av innhold
Artikkel 25 nr. 1 av referanseverdiforordningen åpner for at administatorer av betydningsfulle referanseverdier kan velge ikke å følge visse krav som følger av forordningen. Vedkommende myndigheter har mulighet til å kreve at adminstratoren likevel skal følge ett eller flere av disse kravene. Kommisjonsforordningen spesifiserer nærmere hvilke kriterier vedkommende myndigheter skal se hen til ved vurderingen av et slikt pålegg.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Forordningen vil ikke tas inn i EØS-avtalen før basisrettsakten (benchmark-forordningen)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen påvirker ikke norske forhold i nevneverdig grad.

Dato for ikrafttreden i EØS/EFTA-landene må tilpasses.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.07.2018
Anvendelsesdato i EU
25.01.2019
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet