Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om vurdering om administratorer bør anvende bestemte krav

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1642 av 13. juli 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer hvilke kriterier vedkommende myndigheter skal ta i betraktning når de vurderer om administratorer av vesentlige referansemål bør anvende bestemte krav

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1642 of 13 July 2018 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the criteria to be taken into account by competent authorities when assessing whether administrators of significant benchmarks should apply certain requirements

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 25, stk. 1, i forordning (EU) 2016/1011 kan administratoren af et væsentligt benchmark vælge ikke at anvende visse bestemmelser i nævnte forordning. Hvis en administrator vælger ikke at anvende en eller flere af disse bestemmelser, kan den kompetente myndighed beslutte, at administratoren alligevel skal anvende et eller flere af dem. Der er i nævnte forordnings artikel 25, stk. 3, specificeret en række kriterier, som en kompetent myndighed skal tage hensyn til i sin vurdering af, om det vil være hensigtsmæssigt for administratoren at anvende de pågældende bestemmelser.

(2) De kriterier, som en kompetent myndighed skal tage hensyn til, bør være i overensstemmelse med arten af de bestemmelser i forordning (EU) 2016/1011, som administratorer af væsentlige benchmarks kan vælge ikke at anvende. Administratorer af væsentlige benchmarks kan vælge ikke at anvende visse bestemmelser, der forpligter dem til at indføre organisatoriske foranstaltninger til at mindske risikoen for interessekonflikter som følge af, at deres personale er involveret i leveringen af benchmarket. Kompetente myndigheder bør derfor, når de tager hensyn til kriterierne i nævnte forordnings artikel 25, stk. 3, litra a), c) og i), også tage i betragtning, om der er andre passende midler på plads til beskyttelse af benchmarkets integritet i stedet for de organisatoriske foranstaltninger, der foreskrives ved nævnte bestemmelser.

(3) Når de tager hensyn til kriterierne i artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) 2016/1011, bør de kompetente myndigheder også vurdere benchmarkets indvirkning på et eller flere specifikke markeder, økonomien mere generelt og benchmarkets betydning med hensyn til at sikre finansiel stabilitet. De kompetente myndigheder bør til dette formål benytte sig af oplysninger, der er offentligt tilgængelige, eller som de har fået adgang til fra administratoren eller på anden måde.

(4) Når de tager hensyn til kriteriet i artikel 25, stk. 3, litra f), i forordning (EU) 2016/1011, bør de kompetente myndigheder tillige overveje, om administratoren har passende alternative tekniske redskaber og kontrolmekanismer på plads til at sikre kontinuitet i leveringen af benchmarket samt dettes robusthed, under hensyntagen til arten af de bestemmelser, som administratoren har valgt ikke at anvende.

(5) Administratorer bør have tilstrækkelig tid til at udfylde ansøgninger og til at sikre, at kravene i denne forordning er overholdt. Denne forordning bør derfor først begynde at finde anvendelse, to måneder efter at den er trådt i kraft.

(6) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt for Kommissionen.

(7) ESMA har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.07.2018
Anvendelsesdato i EU
25.01.2019
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet