Forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for spredning av disse sydkommene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1882 av 3. desember 2018 om anvendelse av visse sykdomsforebyggende tiltak og kontrollrutiner for kategorier av listeførte sykdommer og om etablering av en liste over arter eller artsgrupper som utgjør en vesentlig risiko for spredning av disse listeførte sykdommene

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1882 of 3 December 2018 on the application of certain disease prevention and control rules to categories of listed diseases and establishing a list of species and groups of species posing a considerable risk for the spread of those listed diseases

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.12.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved forordning (EU) 2016/429 fastsat regler om forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, herunder regler vedrørende prioritering og kategorisering af listeopførte sygdomme af betydning for hele Unionen. I henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2016/429 finder sygdomsspecifikke regler vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme anvendelse på de listeopførte sygdomme, der er omhandlet i samme artikel og i bilag II til samme forordning. Bilag II til forordning (EU) 2016/429 blev ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/1629, og ændringerne finder anvendelse fra den 21. april 2021.

(2) Regler om forebyggelse og bekæmpelse af listeopførte sygdomme bør kun finde anvendelse på arter og grupper af arter, der kan overføre sådanne listeopførte sygdomme, enten fordi de er modtagelige for dem, eller ved at de fungerer som vektorer.

(3) Listeopførte sygdomme kræver forskellige former for håndteringsforanstaltninger, som fastsat i sygdomsforebyggelses- og bekæmpelsesreglerne i artikel 9 i forordning (EU) 2016/429 og under hensyntagen til den potentielle alvorlighed af deres indvirkning på folke- eller dyresundheden, økonomien, samfundet eller miljøet. Disse foranstaltninger spænder fra grundlæggende ansvarsområder og forpligtelser, såsom rapportering og anmeldelse af forekomst eller mistanke om forekomst af en listeopført sygdom og udryddelsesprogrammer, til tilbundsgående EU-dækkende sygdomsspecifikke overvågnings- og udryddelsesforanstaltninger samt foranstaltninger vedrørende flytning af dyr og animalske produkter inden for Unionen samt indførsel af dem til Unionen.

(4) Der er i artikel 8, stk. 2 og 3, og artikel 9, stk. 1 og 2, i samt bilag IV til forordning (EU) 2016/429 fastlagt visse kriterier med henblik på listeopførelse af bestemte arter eller grupper af arter, der er omfattet af samme forordnings sygdomsforebyggelses- og bekæmpelsesregler, samt metoder til anvendelse af sygdomsforebyggelses- og bekæmpelsesreglerne på de listeopførte sygdomme.

(5) Kommissionen vurderede, med bistand fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), og idet den drog nytte af videnskabelige data stillet til rådighed af EU-referencelaboratorierne for dyresundhed, systematisk listeopførte sygdomme, der nødvendiggør indgriben fra Unionens side. Den tog også hensyn til tilgængelige oplysninger fra Verdensorganisationen for Dyresundhed.

(6) Kommissionen tog i sin systematiske vurdering ligeledes hensyn til diverse faktorer såsom arterne, der er modtagelige for bestemte listeopførte sygdomme, sygdomsreservoirer og sygdomsvektorer, og hvorvidt den listeopførte sygdom forekommer i Unionen i dag, og hvordan den listeopførte sygdom overføres mellem dyr og fra dyr til mennesker, samt dens potentielle indvirkning på dyre- og folkesundheden, herunder sygelighed og dødelighed. Den systematiske vurdering omfattede tillige de bredere virkninger af disse listeopførte sygdomme, som f.eks. deres konsekvenser for økonomien, samfundet, dyrevelfærden, miljøet og biodiversiteten.

(7) EFSA afgav til brug for den systematiske vurdering videnskabelige udtalelser om infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis, infektion med Mycobacterium tuberculosis-kompleks (M. bovis, M. caprae og M. tuberculosis), infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24), miltbrand, surra (Trypanosoma evansi), ebolavirussygdom, paratuberkulose, japansk hjernebetændelse, vestnilfeber, infektion med Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (oksens ondartede lungesyge), infektiøs bovin rhinotracheitis/infektiøs pustuløs vulvovaginitis, bovin virusdiarré, bovin genital campylobakteriose, trichomoniasis, enzootisk kvægleukose, ondartet lungesyge hos geder, epididymitis hos får (Brucella ovis), venezuelansk hesteencephalomyelitis, hesteencephalomyelitis (østlig og vestlig), infektion med Aujeszkys sygdom-virus, infektion med porcin reproduktions- og respirationssygdom-virus, mycoplasmose hos fugle (Mycoplasma gallisepticum og M. meleagridis), infektion med Salmonella Pullorum, S. Gallinarum og S. arizonae, infektion med lavpatogen aviær influenza-virus, infestering med Varroa spp. (varroasyge), infektion med Batrachochytrium salamandrivorans og koi-herpesvirus-sygdom i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i og bilag IV til forordning (EU) 2016/429, idet EFSA anvendte den metode, der er beskrevet i dens videnskabelige udtalelse af 5. april 2017 om en ad hoc-metode til vurdering af listeopførelse og kategorisering af dyresygdomme inden for rammerne af dyresundhedsloven.

(8) Da forordning (EU) 2016/429 anvendes fra den 21. april 2021, bør de foranstaltninger, der fastsættes ved nærværende forordning, også finde anvendelse fra denne dato.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
09.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.12.2018
Anvendelsesdato i EU
21.04.2021
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet