Forbud mot import av frø og bønner fra Egypt - forlengelse til mars 2012

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/718/EU av 28. oktober 2011 som endrer gjennomføringsvedtak 2011/402/EU om beskyttelsestiltak vedrørende bukkehornsfrø samt visse frø og bønner importert fra Egypt

Commission Implementing Decision 2011/718/EU of 28 October 2011 amending Implementing Decision 2011/402/EU on emergency measures applicable to fenugreek seeds and certain seeds and beans imported from Egypt

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.4.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.1.2012)

Sammendrag av innhold
Vedtak 2011/402/EU av 6. juli 2011 fastsetter et importforbud rettet mot bestemte frø og bønner fra Egypt, samt at alle forsendelser av bukkehornsløverfrø importert til Europa fra Egypt i årene 2009 til 2011 skal trekkes tilbake fra markedet og analyseres for E. coli. Deretter skal alle forsendelsene destrueres, uavhengig av om resultatet er positivt eller ikke. Vedlegget til vedtaket inneholder en opplisting av hvilke produkter med opprinnelse fra Egypt som er omfattet av importforbudet. Bakgrunnen for dette regelverket er utbruddene av E. coli i Tyskland og Frankrike, der Kommisjonen har sporet smitten tilbake til frø og bønner fra Egypt. Kommisjonen har i vedtak 2011/718/EU vedtatt å forlenge gyldighetsperioden til grunnrettsakten fra 31. oktober 2011 til 31. mars 2012.

Merknader
Vedtaket er gjennomført i norsk rett gjennom en endring av forskrift 7. juli 2011 nr. 761 om beskyttelsestiltak for bestemte frø og bønner importert fra Egypt. Samtidig med gjennomføringen av vedtak 2011/718/EU har Mattilsynet gjort en redaksjonell endring av den norske gjennomføringsforskriften for å presisere hvilke produkter som omfattes av dette regelverket. Bakgrunnen for disse endringene er næringens ønske om en tydeligere forskrift angående hvilke produkter som omfattes av regelverket. Endringen som er gjort i § 1, er at det er presisert at spirer også kan være omfattet av de produktene som er regulert i rettsakten. Videre er det gjort en klargjøring i vedlegget til forskriften om hvilke type produkter som er omfattet av regelverket. Eksempelvis om kravet gjelder for friske, kjølte eller frosne varer. Dette går egentlig frem av varenummeret som er brukt, men for å gjøre regelverket mer tilgjengelig, har Mattilsynet valgt denne løsningen. Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Endringen vil ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel I og II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Europakommisjonen 28. oktober 2011, med ikrafttredelse 1. november 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.10.2011
Anvendelsesdato i EU
01.11.2011
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.03.2012
Anvendes fra i Norge
01.04.2012