Forbud mot import av rå melk og meieriprodukter til konsum fra De nederlandske Antillene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 957/2012 av 17. oktober 2012 om endring av forordning (EU) nr. 605/2010 vedlegg I når det gjelder sletting av De nederlandske antiller fra listen over tredjestater hvorfra det er tillatt å importere sendinger av rå melk og melkeprodukter til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) No 957/2012 of 17 October 2012 amending Annex I to Regulation (EU) No 605/2010 as regards the deletion of the entry for the Netherlands Antilles in the list of third countries from which the introduction into the Union of consignments of raw milk and dairy products is authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.3.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.3.2013)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 957/2012 endrer tredjestatslisten i vedlegg I til forordning (EU) nr. 605/2010 over tredjestater som kan eksportere melk og melkeprodukter til EU.

Den eneste endringen som følger av forordningen innebærer at oppføringen av De nederlandske antiller slettes fra tredjestatslisten. Endringen gjøres som en følge av at De nederlandske antiller ble oppløst 10. oktober 2010 og ikke lenger er et selvstyrende land underlagt Nederland.

Øyene som tidligere utgjorde De nederlandske antiller er nå selvstyrende øyer og kommuner med særstatus underlagt Nederland. Ingen av de selvstyrende øyene ønsker å eksportere melk eller melkeprodukter til EU og oppføres heller ikke i tredjestatslisten.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever gjennomføring i norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten medfører at det ikke kan importeres melk eller melkeprodukter til EU fra øyene som tidligere utgjorde De nederlandske antiller. Det antas ikke at dette har noen praktisk betydning for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 17. okotber 2012 og trådte i kraft i EU 18. oktober 2012.

Rettsakten er gjennomført i forskrift 11. mars 2013 om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.10.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.03.2013
Anvendes fra i Norge
11.03.2013