Førerkortdirektivet: bestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/112/EF av 25. august 2009 som endrer rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort

Commission Directive 2009/112/EC of 25 August 2009 amending Council Directive 91/439/EEC on driving licences

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.6.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.4.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektiv 2009/112/EF av 25. august 2009 endrer minstekravene til helse for å erverve og inneha førerkort når det gjelder krav til syn, epilepsi og diabetes som følger av vedlegg III til Rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort. Minstekravene til helse med hensyn til å føre motorvogn er ikke fullt ut harmonisert i Europa. Medlemsstatene kan fastsette krav som er strengere enn de europeiske minstekrav jf. vedlegg III, punkt 5 i direktiv 91/439/EØF. Formålet til Kommisjonsdirektiv 2009/112/EF er å harmonisere eksisterende minstekrav til helse, tilpasse disse kravene til den vitenskapelige og tekniske utviklingen på området, for å sikre prinsippet om fri bevegelighet av personer.

Kommisjonsdirektivet fastsetter følgende endringer til vedlegg III i direktiv 91/439/EØF:

Krav til syn
For gruppe 1 (Klasse A, A1, B, B1, BE, M, S og T) og gruppe 2 (C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 og D1E) tas det inn et spesifisert minimumskrav til synsfeltet ved erverv eller fornyelse av førerkort. For gruppe 1 må synsfeltet være minst 120 grader i det horisontale plan, synsvinkelen minst 50 grader til høyre og til venstre, og minst 20 grader i opp- og nedadgående retning. For gruppe 2 må synsfeltet være minst 160 grader i det horisontale plan, synsvinkelen minst 70 grader til høyre og til venstre, og 30 grader i opp- og nedadgående retning. For førerkort i gruppe 2 er det også tatt inn krav om at førerkort ikke skal utstedes eller fornyes til noen som lider av nedsatt følsomhet for kontraster eller av dobbeltsyn.

Diabetes
For førerkort i gruppe 1 for førere med diabetes, innfører direktivet krav om at føreren skal gjennomgå regelmessig legeundersøkelse med maks 5 års mellomrom, avpasset til det enkelte tilfelle. Det skal ikke utstedes førerkort til noen som har diabetes med mindre vedkommende påviser at han eller hun forstår risikoen i forbindelse med hypoglykemi, og er i stand til å kontrollere sykdommen på en tilfredsstillende måte. For førerkort i gruppe 2 er kravene strengere. Erverv eller fornyelse av førerkort i gruppe 2 for førere med diabetes skal vurderes individuelt. Dersom personen behandles med medisin som medfører risiko for å fremkalle hypoglykemi (for eksempel insulin og visse tabletter), skal følgende kriterier oppfylles: -det må ikke ha vært tilfelle av hypoglykemi de siste 12 måneder -føreren må være fullt bevisst om tilstedeværelsen av hypoglykemi-føreren skal påvise at han eller hun er i stand til å kontrollere sykdommen ved regelmessige målinger av blodsukkernivået, minst to ganger om dagen og på tidspunkter når man skal kjøre -føreren skal påvise at han eller hun forstår risikoen av hypoglykemi-det må ikke være andre komplikasjoner i forbindelse med diabetesen som kan medføre kjøreforbud. Dersom det i disse tilfellene utstedes førerkort bør det være betinget av regelmessige legeundersøkelser som foretas med høyst tre års mellomrom. Et alvorlig tilfelle av hypoglykemi, selv i våken tilstand, som ikke har noen forbindelse med kjøring bør innrapporteres og gi anledning til ny vurdering av føreretten.

Epilepsi
Hvis en person lider av epilepsi er ikke kriteriene for å utstede førerkort uten begrensninger tilstede. Førerkortutstedende myndighet bør underrettes om dette. Direktivet definerer ulike former for epilepsi og anfallssyndrom, det oppstilles ulike krav til periode for anfallsfrihet for rett til å inneha førerkort basert på hvilken form for epilepsi man har. Ved tilfelle av et enkeltstående tilfelle av epilepsi stiller direktivet lavere krav for å bli vurdert som egnet til å inneha førerkort enn for de tilfelle der vedkommende har hatt gjentatte epileptiske anfall. For første eller enkeltstående uprovoserte anfall er det også lagt inn en frihet for nasjonale myndigheter til å vurdere hvor lang periode vedkommende må ha vært anfallsfri før vedkommende med gode prognoseindikatorer vurderes som egnet til å føre motorvogn. For førerkort i gruppe 2 for førere med epilepsi er det strengere og mer spesifikke krav for å erverve eller fornye førerkort enn ellers.

Vurdering
Direktivet medfører enkelte justeringer av eksisterende helsekrav for førerkort og vil bli gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift 19. januar 2004 nr. 289 om førerkort m.m.

Implementeringen av direktivet vil ikke medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for private eller offentlige myndigheter. Vegdirektoratet samarbeider med Helsedirektoratet om utarbeidelse av utkast til forskriftsendring. Vegdirektoratet vil fastsette forskriften.

Direktivet innebæreren en viss skjerping og konkretisering av eksisterende minstekrav til helse med hensyn til å føre motorvogn. Enkelte endringer medfører en ren forenkling av eksisterende krav og medfører ingen realitetsendringer. Andre krav harmoniserer med dagens norske krav som følger av førerkortforskriften. I dag kreves for eksempel ved diabetes mellitus som behandles med insulin eller andre antidiabetika, en tilleggsattest på fastsatt skjema utfylt av vedkommendes fastlege eller en spesialist i indremedisin. Ved epilepsi kreves attest fra spesialist i nevrologi eller indremedisin. Direktivet innfører nå mer konkrete krav til helsevurderingen i forhold til diabetes og epilepsi. Helsedirektoratet har vurdert det slik at nasjonal gjennomføring av de minstekrav som direktivet fastsetter vedrørende diabetes og epilepsi er i overenstemmelse med førerkortforskriften og kan gjennomføres ved en endring i Helsedirektoratets veiledning IS-1348.

Det antas at endringene som følge av direktivet ikke vil få store utslag når det gjelder hvem som vil kunne få utstedt førerkort. Derimot så oppstiller direktivet en mer konkretisering av kravene til legeundersøkelser. Dette vil blant annet medføre et nytt krav i Norge om at personer med diabetes må gjennomgå regelmessige legeundersøkelser for å erverve og inneha førerkort. Direktivet vil altså medføre enkelte mindre endringer i kravene til helse i førerkortforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Helsedirektoratets vurdering er at direktivet krever endringer av forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort og veiledning IS-1348. Helsedirektoratet vil implementere de fleste endringene av veiledning IS-1348 i slutten av 2009.

Konklusjon
Direktivet er EØS-relevant. Direktivet er akseptabelt, og kan gjennomføres ved endring av forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort mm.

Status
Kommisjonsdirektivet ble vedtatt 25. august 2009. Medlemsstatene skal implementere og iverksette endringer som følge av direktivet senest ett år etter dets ikrafttredelse. Helsedirektoratet har utarbeidet og oversendt til Vegdirektoratet forslag til forskriftsendringer. Forslag til forskriftsendringer ble sendt på offentlig høring 15. mars 2010 med høringsfrist 1. juni 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.08.2009
Gjennomføringsfrist i EU
15.09.2010
Anvendelsesdato i EU
15.09.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 507-511
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.09.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.06.2010
Anvendes fra i Norge
01.07.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0112
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro