Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet i heptamaloksyloglukan i plantevermidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/814 av 20. mai 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet heptamaloksyloglukan

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/814 og 20 May 2022 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval period of the active substance heptamaloxyloglucan

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 1.7.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.7.2022)

Sammendrag av innhold
Heptamaloksyloglukan er fra tidligere godkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmidler. Det er på korrekt måte og til korrekt tid kommet søknad om fornyet godkjenning av stoffet, og dermed videre oppføring på listen over godkjente stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011.Utløpsdatoen for godkjenningen av heptamaloksyloglukan var imidlertid allerede 31. mai 2022, men vurderingen av søknaden om regodkjenning har blitt forsinket av grunner som søkeren ikke har noen innflytelse over.

Det er derfor gjennom denne forordningen besluttet å forlenge godkjenningen for heptamaloksyloglukan med ett år, dvs. fram til 31. mai 2023.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EØF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basis-substanser, D-listen lavrisiko-stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Heptamaloksyloglukan inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Stoffet er beregnet for bruk som et plantestyrkende middel mot frostskader i vindruer.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 25. mai 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.05.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.05.2022
Anvendelsesdato i EU
26.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet