Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 17299 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/161 av 5. februar 2020 om fornya godkjenning av Bacillus subtilis DSM 17299 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekyllingar og om oppheving av forordning (EF) nr. 1137/2007 (innehavar av godkjenninga: Chr. Hansen A/S)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/161 of 5 February 2020 concerning the renewal of the authorisation of Bacillus subtilis DSM 17299 as a feed additive for chickens for fattening and repealing Regulation (EC) No 1137/2007 (holder of authorisation Chr. Hansen A/S)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.2.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av GalliPro® (Bacillus subtilis DSM 17299) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen av midler som stabiliserer tarmfloraen. Tilsetningsstoffet er foreslått godkjent for slaktekylling. Bakteriestammen møter EFSA sine QPS kriterier (ikke gentoksisk og ikke resistent mot antibiotika). Søker har vist at tilsetningsstoffet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen, og EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.02.2020
Anvendelsesdato i EU
26.02.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2021
Anvendes fra i Norge
19.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0161
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro