Fornyet godkjenning av et preparat av E. faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1424 av 31. august 2021om fornyet godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger, og oppheving av forordning (EU) nr. 998/2010 (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co KG)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1424 of 31 August 2021concerning the renewal of the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive for chickens for fattening, and repealing Regulation (EU) No 998/2010 (holder of authorisation Lactosan GmbH & Co KG)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 5.1.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.1.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av et avlsteknisk tilsetningsstoff bestående av Enterococcus faecium DSM 7134 som et middel som stabiliserer tarmfloraen for slaktekylling. Søker har vist at tilsetningsstoffet tilsvarer det produktet som er på markedet i dag. EFSA vurderer det som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Ved fornyet godkjenning er det ikke nødvendig å demonstrere effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.08.2021
Anvendelsesdato i EU
21.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet