Fornyet godkjenning av fytomenadion som tilsetningsstoff i fôr til hester

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1409 av 27. august 2021 om godkjenning av fytomenadion som tilsetningsstoff i fôr til hester

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1409 of 27 August 2021 concerning the authorisation of phytomenadione as a feed additive for horses

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af sådanne godkendelser.

(2) Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af phytomenadion. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3) Ansøgningen vedrører godkendelse af phytomenadion som tilsætningsstof til foder til heste. Ansøgeren anmodede om, at tilsætningsstoffet klassificeres i fodertilsætningsstofkategorien »tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber«.

(4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 17. marts 2021, at phytomenadion under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed, forbrugernes sikkerhed eller miljøet. Autoriteten konkluderede, at brugerne ikke vil blive eksponeret ved indånding, når tilsætningsstoffet foreligger i fast form eller som en tyktflydende væske. Data fra Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed viser, at vitamin K1 kan klassificeres som hudsensibiliserende. For præparater kunne autoriteten ikke drage konklusioner om deres potentiale for at være giftige ved indånding eller for at være hud-/øjenirriterende. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig for brugerne af tilsætningsstoffet og præparater heraf. Autoriteten konkluderede, at phytomenadion betragtes som en effektiv kilde til vitamin K1 for heste, når det tilsættes foderet. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Autoriteten har ligeledes gennemgået den rapport om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffer i foder, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5) Vurderingen af phytomenadion viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af phytomenadion bør derfor godkendes. Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.08.2021
Anvendelsesdato i EU
19.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet