Fornyet godkjenning av Saccharomyces cereviciae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til purker

Tittel

Kommisjonens gjenomføringsforordning (EU) 2020/1094 av 24. juli 2020 om fornyet godkjenning av Saccharomyces cereviciae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til purker og om oppheving av forordning (EF) nr. 896/2009 (innehaver av godkjenningen: Prosol SpA)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1094 of 24 July 2020 concerning the renewal of the authorisation of the preparation of Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 as a feed additive for sows and repealing Regulation (EC) No 896/2009

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for at meddele og forny en sådan godkendelse.

(2) Præparatet af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 blev ved Kommissionens forordning (EF) nr. 896/2009 godkendt for en periode på 10 år som et fodertilsætningsstof til søer.

(3) I overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, forordning (EF) nr. 1831/2003 indgav indehaveren af denne godkendelse en ansøgning om fornyelse af godkendelsen af præparatet af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som fodertilsætningsstof til søer med anmodning om, at tilsætningsstoffet klassificeres i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 14. maj 2019, at ansøgeren har fremlagt data, der viser, at tilsætningsstoffet opfylder godkendelsesbetingelserne. Autoriteten konkluderede, at Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har en skadelig virkning på dyrs sundhed, på forbrugerne eller på miljøet. Autoriteten konkluderede også, at tilsætningsstoffet betragtes som hud- og øjenirriterende samt potentielt hudsensibiliserende og potentielt sensibiliserende for luftvejene. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet.

(5) Vurderingen af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør godkendelsen af dette tilsætningsstof fornyes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(6) Som følge af fornyelsen af godkendelsen af Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget til nærværende forordning, bør forordning (EF) nr. 896/2009 ophæves.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.07.2020
Anvendelsesdato i EU
16.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet