Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for hester

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1398 av 5. oktober 2020 om fornya godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til hestar og om oppheving av forordning (EF) nr. 886/2009 (innehavar av godkjenninga: All-Technology Ireland Ltd)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1398 of 5 October 2020 concerning the renewal of the authorisation of Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 as a feed additive for horses and repealing Regulation (EC) No 886/2009 (holder of authorisation All-Technology Ireland Ltd.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av Yea-Sacc som er et preparat bestående av levende celler av Saccharomyces cervisiae (CBS 493.94), som avlteknisk tilsetningsstoff i den funksjonelle gruppen ‘fordøyelsesforbedrende midler’. Det er fornyet godkjent til hest. Søker har vist at preparatet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen, og EFSA vurderer preparatet å fortsatt være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Søker ønsker et lavere misteinnhold enn i den opprinnelige godkjenningen, men EFSA kan ikke konkludere at preparatet har effekt med redusert minsteinnhold. Preparatet er derfor foreslått godkjent med nåværende minsteinnhold (1,6x109 CFU/kg fullfôr).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.10.2020
Anvendelsesdato i EU
26.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2021
Anvendes fra i Norge
19.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1398
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro