Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til produkttilsyn og styring

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2358 av 21. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaper og forsikringsdistributører

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2358 of 21 September 2017 supplementing Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council with regard to product oversight and governance requirements for insurance undertakings and insurance distributors

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 30.5.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Forsikringsdistribusjonsdirektivet stiller krav til at forsikringsforetak og forsikringsformidlere som produserer forsikringer for salg til kunder skal ha systemer for egen godkjennelse av hvert enkelt forsikringsprodukt herunder eksisterende forsikringsprodukter dersom det foretas vesentlige endringer i disse. Godkjennelsesprosedyren må skje før forsikringen markedsføres og selges til kundene. Godkjennelsesprosessen skal være forholdsmessig og hensiktsmessig ut fra forsikringsproduktets art. Denne forordningen gir utfyllende regler til direktivets krav. Hensikten er å sikre sammenhengende ramme for alle markedsaktører, gi best mulige garanti for felles spilleregler, like konkurransevilkår og gi en passende standard for forbrukerbeskyttelse.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når IDD er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, vil forordningen bli gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift (dvs at det i forskrift med hjemmel i lov tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med eventuelle tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere, utover det som følger av hovedrettsakten.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har ikke merknader til endringsdirektivet.

Vurdering
Forbehold om Stortingets samtykke gjelder hovedrettsakten IDD, som må gjennomføres i Norge før de utfyllende reglene.

Det vil være behov for tekniske EØS-tilpasninger når det gjelder ikrafttredelsestidspunkt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.09.2017
Anvendelsesdato i EU
23.02.2018
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet