Forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1118 av 27. april 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1118 of 27 April 2020 amending Regulation (EC) No 785/2004 of the European Parliament and of the Council on insurance requirements for air carriers and aircraft operators

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Rådets afgørelse 2001/539/EF godkendte Fællesskabet konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring, som blev vedtaget i Montreal den 28. maj 1999 (Montrealkonventionen), og som fastlægger regler for erstatningsansvaret i forbindelse med international lufttransport af personer, bagage og gods.

(2) Ved forordning (EF) nr. 785/2004 er der fastsat minimumsforsikringskrav med hensyn til erstatningsansvar for passagerer, bagage og gods på et niveau, hvormed det sikres, at luftfartsselskaber er tilstrækkeligt forsikret til at dække deres erstatningsansvar i henhold til Montrealkonventionen.

(3) Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) har for nylig revurderet grænserne for luftfartsselskabers erstatningsansvar i henhold til Montrealkonventionen under henvisning til en inflationsfaktor, som svarer til den samlede inflationstakt siden Montrealkonventionens ikrafttrædelsestidspunkt.

(4) ICAO har fastslået, at inflationsfaktoren siden den 30. december 2009, dvs. datoen for ikrafttrædelsen af de tidligere reviderede grænser ifølge Montrealkonventionen, har oversteget den tærskel på 10 %, der udløser en tilpasning af erstatningsgrænserne. Erstatningsgrænserne er derfor ændret tilsvarende.

(5) De minimumsforsikringskrav med hensyn til erstatningsansvar for passagerer, bagage og gods, som er fastsat ved forordning (EF) nr. 785/2004, bør rettidigt tilpasses til de ændrede erstatningsgrænser i henhold til Montrealkonventionen, der fik virkning den 28. december 2019.

(6) For erstatningsansvar med hensyn til passagerer er minimumsforsikringskravet i forordning (EF) nr. 785/2004 fastsat på et niveau, som i væsentlig grad overstiger de ændrede erstatningsgrænser i henhold til Montrealkonventionen.

(7) Med hensyn til erstatningsansvar for bagage og gods bør minimumsforsikringskravet, som er fastsat ved forordning (EF) nr. 785/2004, øges til niveauet for de ændrede erstatningsgrænser i henhold til Montrealkonventionen.

(8) Forordning (EF) nr. 785/2004 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.04.2020
Anvendelsesdato i EU
30.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet