Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering (2022)

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av vedlegget til forordning (EF) nr. 440/2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), for å tilpasse det til den tekniske utviklingen

(Draft) Commission Regulation amending, for the purpose of its adaptation to technical progress, the Annex to Regulation (EC) No 440/2008 laying down test methods pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.11.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.11.2022)

Sammendrag av innhold
EU foreslår at forsøksmetodeforordningen til det europeiske kjemikalieregelverket Reach skal endres ved å inkludere en tabell i vedlegget som gir en oversikt over metodene med referanse til de respektive internasjonale standardene. I tillegg skal utdaterte fullstendige beskrivelser av testmetoder slettes for å sikre at forordningen gir korrekte, oppdaterte og relevante testmetoder. 

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som forsøksmetodeforordningen til Reach.

Status
Forordningen var på høring i regi av kommisjonen fra 10. mars 2022 til 7. april 2022. Forordningen fikk flertall under avstemningen i Reach-komiteen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet