Gebyrer og betaling til Det europeiske jernbanebyrå: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1903 av 29. oktober 2021 om endring av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/764 om gebyrer og betaling til Den europeiske unions jernbanebyrå og om betalingsvilkår

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1903 of 29 October 2021 amending Commission Implementing Regulation (EU) 2018/764 on the fees and charges payable to the European Union Agency for Railways and their conditions of payment

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/764 fastsættes de gebyrer og afgifter, der skal betales til Den Europæiske Unions Jernbaneagentur (»agenturet«) for udførelsen af visse aktiviteter og leveringen af andre tjenesteydelser, der er omhandlet i forordning (EU) 2016/796.

(2) Mens størstedelen af de omkostninger, som agenturets aktiviteter medfører, er dækket af EU-budgettet, skal agenturet i henhold til artikel 80, stk. 2, første afsnit, i forordning (EU) 2016/796 opkræve gebyrer og afgifter for udstedelsen af tilladelser til at bringe køretøjer og køretøjstyper i omsætning, EU-sikkerhedscertifikater og ERTMS-godkendelser (ERTMS: European Rail Traffic Management System) samt leveringen af andre tjenesteydelser. I henhold til artikel 80, stk. 3, i forordning (EU) 2016/796 skal gebyrerne og afgifterne fastsættes på et niveau, som sikrer, at den dermed forbundne indtægt er tilstrækkelig til at dække de fulde omkostninger i forbindelse med de opgaver og tjenesteydelser, der udføres af agenturet.

(3) I henhold til artikel 10 i gennemførelsesforordning (EU) 2018/764 skal Kommissionen hvert regnskabsår vurdere gebyr- og afgiftsordningen. Vurderingen foretages på grundlag af agenturets vurdering af tidligere regnskabsresultater og dets overslag over fremtidige indtægter og udgifter. På grundlag af vurderingen af agenturets økonomiske resultater og prognoser reviderer Kommissionen om nødvendigt gebyrerne og afgifterne. Kommissionen tager forordningen op til revision senest den 16. juni 2022 med henblik på en gradvis indførelse af faste gebyrer.

(4) I 2018, da gennemførelsesforordning (EU) 2018/764 blev vedtaget, manglede der pålidelige finansielle data, eftersom agenturet endnu ikke var begyndt at behandle ansøgninger. Siden 2019 har det fremgået af agenturets årsrapporter, som er omhandlet i artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2016/796, at agenturet i sin rolle som EU-myndighed med ansvar for de certificerings- og tilladelsesrelaterede opgaver, der er omhandlet i artikel 14, 20, 21 og 22 i forordning (EU) 2016/796, har en væsentlig og tilbagevendende negativ ubalance på sit budget. Denne ubalance er resultatet af, at de gebyrer og afgifter, der opkræves i henhold til artikel 80, stk. 2, i forordning (EU) 2016/796 for at kompensere for omkostningerne i forbindelse med behandlingen af ansøgninger og leveringen af tjenesteydelser, ligger på et utilstrækkeligt niveau.

(5) For at gøre det muligt for agenturet at dække omkostningerne i forbindelse med behandlingen af ansøgninger, måtte Unionens budget dække en del af dem. Desuden måtte agenturet kraftigt reducere de aktiviteter, som ikke finansieres af gebyrer og afgifter, for at skabe balance i sit budget. Ifølge agenturets årlige enhedsprogrammeringsdokumenter forventes der i prognoserne for 2021 og 2022 en tilsvarende økonomisk situation for fremtiden. Der er derfor behov for at tage agenturets gebyrer og afgifter op til revision.

(6) Det forekommer nødvendigt at hæve timelønsatsen, som i øjeblikket er lavere end de omkostninger, agenturet afholder pr. time, når det leverer afgørelser til ansøgere om tilladelser, certifikater godkendelser. De satser, der er defineret i gennemførelsesforordning (EU) 2018/764, bør derfor revideres, så de dækker agenturets årlige omkostninger til behandling af ansøgninger og til at stille one-stop-shoppen til rådighed for alle ansøgere, som henvender sig til agenturet i forbindelse med EU-køretøjstilladelser, EU-sikkerhedscertifikater og ERTMS-projektgodkendelser.

(7) Agenturet har udelukkede opkrævet gebyrer og afgifter efter en timesats beregnet på grundlag af den tid, det tog agenturet at træffe sine beslutninger og levere sine tjenesteydelser. Der bør indføres en ordning med faste gebyrer for yderligere at reducere den administrative byrde og gøre de forventede omkostninger pr. ansøgning mere forudsigelige til gavn for alle involverede parter. Siden 2019 har agenturet desuden opbygget erfaring og etableret en tilstrækkelig robust metode til at beregne de gennemsnitlige omkostninger for behandlingen af de enkelte ansøgninger. Faste gebyrer bør derfor finde anvendelse på behandlingen af ansøgninger, der vedrører et køretøj eller en serie af køretøjer, som anses for at være i overensstemmelse med en køretøjstype, der tidligere er godkendt i henhold til artikel 25, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797.

(8) Den gratis one-stop-shop medfører betragtelige omkostninger til vedligehold og udvikling. Der bør derfor også betales gebyrer for brug af one-stop-shoppen, når modtageren af de ansøgninger, der indgives til den, er agenturet. Ansøgerne bør betale gebyrer efter faste satser, som afhænger af, hvordan ansøgningerne påvirker one-stop-shoppens facilitet, for så vidt angår de dokumenter, der uploades og lagres, de funktioner, der udnyttes, og de udvekslinger, der finder sted, og stå i et rimelig forhold til de samlede anslåede omkostninger for den relevante afgørelse. Hvis en ansøgning om overensstemmelse med en køretøjstype indgives til agenturet, bør gebyret for at benytte one-stop-shoppen desuden blive en integreret del af det samlede gebyr for at udstede køretøjstilladelser, som er omfattet af faste gebyrer.

(9) Gebyrerne og afgifterne bør afspejle den særlige situation hos mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder. Der bør derfor anvendes en særlig reduktion.

(10) Alle kriterier og metoder til at fastsætte niveauet for gebyrer og afgifter er baseret på princippet om, at indtægterne fra dem bør dække alle omkostninger forbundet med de leverede tjenesteydelser, således at de hverken genererer et underskud eller et betydeligt overskud, i overensstemmelse med artikel 80, stk. 3, første afsnit, i forordning (EU) 2016/796.

(11) Erfaringer med anvendelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2018/764 har vist, at betingelserne for betaling af gebyrer og afgifter bør moderniseres og tilpasses for at mindske risikoen for manglende betaling fra ansøgere, hvis finansielle formåen frembyder en risiko, og ansøgere i tredjelande, over for hvem agenturet mangler passende retlige håndhævelsesgarantier. Agenturet bør fakturere de beløb, der skal betales, tidligt i ansøgningsprocessen for at mindske risikoen for sen betaling eller manglende betaling. Agenturet bør tilbyde muligheder for onlinebetaling.

(12) Da gebyrer og afgifter i vid udstrækning afspejler agenturets udgifter til personale og tilknyttede direkte udgifter i forbindelse med de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 80, stk. 2, i forordning (EU) 2016/796, bør de pågældende beløb indekseres én gang hvert regnskabsår for at tage hensyn til inflationsraten og den årlige ajourføring af vederlag til agenturets personale på grundlag af pålidelige data.

(13) Agenturet bør fuldt ud stræbe efter omkostningseffektivitet og bør derfor løbende forsøge at forbedre de processer, der er anvendes for at udføre de opgaver, som pålægges agenturet i henhold til forordning (EU) 2016/796, og særlig afstemme opgavernes omfang med de tilgængelige ressourcer. Derved bør agenturet virkeliggøre et reelt fælles europæisk jernbaneområde og bør tage målene i EU's jernbanepolitik om mere bæredygtig og intelligent mobilitet og en innovativ, sikker, stærk og fuldt ud interoperabel jernbanesektor i betragtning.

(14) Gennemførelsesforordning (EU) 2018/764 bør derfor ændres.

(15) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 51 i direktiv (EU) 2016/797 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
25.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.10.2021
Anvendelsesdato i EU
23.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet