Gjenbruk av batterier og akumulatorer: bestemmelser om effektivitetsberegninger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 493/2012 av 11. juni 2012 som i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF fastsetter detaljerte bestemmelser for beregning av gjenbrukseffektiviten ved gjenbruksprosesser av kasserte batterier akumulatorer

Commission Regulation (EU) No 493/2012 of 11 June 2012 laying down, pursuant to Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council, detailed rules regarding the calculation of recycling efficiencies of the recycling processes of waste batteries and accumulators

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.12.2012)

Sammendrag av innhold
Bakgrunnen for hovedregelverket på batteriområdet - direktiv 2006/66/EF - er å minimalisere både nye og brukte batteriers og akkumulatorers negative påvirkning på miljøet gjennom hele livssyklusen og derved medvirke til å beskytte, bevare og forbedre miljøet. Det er også viktig å fremme løsninger som bedre ivaretar råstoffer som finnes i brukte batterier. Ved forordning (EU) nr. 493/2012 innføres detaljerte/spesifikke bestemmelser for beregning av effektiviteten av prosesser for gjenvinning av brukte batterier og akkumulatorer. De nye og utfyllende bestemmelsene fremgår i vedlegg til forordning (EU) nr. 493/2012; Vedlegg I fremsetter metode for å beregne gjenvinningsgrad for kasserte batterier og akkumulatorer. I vedlegg II fremgår metode for beregning av satsen for gjenvunnet blyinnhold og i vedlegg III for gjenvunnet kadmiuminnhold.Vedlegg IV og V inneholder rapporteringsskjemaer for gjenvinningssatser for hhv bly-syre batterier og akkumulatorer og nikkel-kadmium batterier. Vedlegg VI gir rapporteringsskjema for gjenvinningssatser for andre typer batterier og akkumulatorer.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten direktiv 2006/66/EF er hjemlet i traktatens art. 175(1) og art. 95(1).

Rettslige konsekvenser: Direktiv 2006/66/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i 2007. Batterier reguleres i følgende forskrifter:
• Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Forordningen tas inn i avfallsforskriften kapittel 3. Gjennomføringen vil kreve enkelte endringer i rapporteringspliktene for behandlingsanlegg.

Økonomiske/administrative konsekvenser: Rettsakten anses ikke å ha særskilte økonomiske/administrative konsekvenser utover arbeidet med forskriftsendring og konsekvenser omtalt i konsekvensutredningen for hoveddirektivet 2006/66/EF samt direktiv 2008/103/EF og beslutningene 2008/763/EF og 2009/603/EF.

Gruppe 2; Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet. (www.klif.no)

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Rettsakten er en videreutvikling, presisering og forbedring av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt 11. juni 2012.

Norske myndigheter deltar aktivt i EUs ekspertarbeid på området og er ellers i kontakt med berørte parter. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 213/2012 av 7. desember 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.06.2012
Anvendelsesdato i EU
12.06.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 475-487
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.11.2013
Anvendes fra i Norge
18.11.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0493
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro