Gjennomføring av "hygienepakken"

Tittel

Kommisjonsvedtak 765/2006/EF av 6. november 2006 om oppheving av visse rettsakter som gjennomfører bestemmelser om næringsmiddelhygiene og helsekrav for produksjon og omsetning av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum

Commission Decision 2006/765/EC of 6 November 2006 repealing certain implementing acts concerning food hygiene and health conditions for the production and placing on the market of certain products of animal origin intended for human consumption

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.5.2010

Nærmere omtale

Departementsnotat - oktober 2007

Sammendrag av innhold
Rettsakten opphever 29 rettsakter. Bakgrunnen for at rettsaktene oppheves er at forordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse og forordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (hygienepakken) erstatter rettsaktene som de 29 rettsaktene er hjemlet i. Som en del av "opprydningsarbeidet" etter hygienepakken er det derfor nødvendig å oppheve de 29 rettsaktene som vedtak 2006/765/EF omhandler.

Merknader
Vedtaket krever endring i følgende norsk regelverk:
- forskrift 6. april 1995 nr. 353 om hygiene ved produksjon og frambud mv. av kjøttprodukter og enkelte andre produkter av animalsk opprinnelse,
- forskrift 18. februar 1994 nr. 137 om hygiene mv. i slakterier, nedskjæringsvirksomheter og kjøle- og fryselager for ferskt kjøtt,
- forskrift 14. juni 1996 nr. 667 kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer (fiskekvalitetsforskriften),
- forskrift 22. desember 1999 nr. 1544 om særskilte vilkår for håndtering og merking mv. av egg,
- forskrift 30. juni 1995 nr. 636 om produksjon og omsetning mv. av rå melk, varmebehandlet melk og melkebaserte produkter (melkeproduksjonsforskriften).

De relevante forskriftsbestemmelsene er foreslått opphevet i utkast til forskrift om oppheving og endring av forskrifter som følge av fastsettingen av forskrift om næringsmiddelhygiene, og forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse. Vedtak 2006/765/EF vil gjennomføres samtidig med "hygienepakken".
Som følge av vedtak 765/2006/EF kreves det i tillegg at henvisningen til vedtak 2002/225 fjernes i hjemmelshenvisningen i fiskekvalitetsforskriften og at hjemmelsehenvisningen til vedtak 1995/165/EF fjernes i melkeproduksjonsforskriften.

Rettsakten opphever en rekke regler som er erstattet av hygienepakken. Ut over arbeidet med endring av regelverket beksrevet ovenfor, har rettsakten ingen administrative og økonomiske konsekvenser ut over det som følger av hygienepakken.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon og Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.11.2006
Anvendelsesdato i EU
11.01.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 71, 22.12.2011, p. 1258-1260
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
26.10.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island, Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
14.03.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006D0765
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro