Gjennomføring av Single European Sky (revisjon)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om gjennomføringen av et felles europeisk luftrom (revisjon)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the implementation of the Single European Sky (recast)

Siste nytt

Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 13.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 08.08.2014)

Sammendrag av innhold
I juni 2013 la Kommisjonen frem forslag til omarbeiding av lovgivningen kjent som Single European Sky. Den eldre lovgivningen ble vedtatt i 2004 og betydelig revidert i 2009 (SES I og SES II). Kommisjonens hensikt med forslaget til omarbeiding nå, er å bidra til en raskere realisering av de overordnede målene for Single European Sky. Målene er de samme som tidligere, nemlig å

• øke sikkerhetsnivået med en faktor på 10.

• halvere kostnadene ved lufttrafikkstyringen.

• redusere miljøbelastningene med 10 prosent.

• doble trafikkavviklingskapasiteten/ redusere forsinkelser.

Hovedelementene i forslaget er:

• Styrking av uavhengigheten og ressursene til de nasjonale tilsynsmyndighetene.

• Flysikringstjenestene deles opp i ”kjernetjenester” og ”støttetjenester” og legges til separate virksomheter. Lufttrafikktjenestene anses som kjernetjenester som fortsatt skal baseres på utpeking/ enerett, mens de øvrige flysikringstjenestene skal utføres i henhold til vanlige markedsmessige prinsipper (fri konkurranse) eller i henhold til reglene for offentlige innkjøp (konkurranse om tjenesteleveransen).

• Det skal sikres en større grad av kundefokus hos lufttrafikktjenesteyterne. Bl.a. styrkes konsultasjonsforpliktelsene og medinnflytelse i forhold til deres strategiske investeringsplaner.

• Det etablerte ytelsesregimet for å måle og styre kvaliteten og kostnadene på flysikringstjenestene endres og forenkles. Fokusområdene skal fortsatt være sikkerhet, miljø, kapasitet og kostnadseffektivitet, men Kommisjonen ønsker styrket sin myndighet til å fastsette regler for å sikre at ytelsesregimet fungerer/ leverer. (Jfr. nye prosedyrer for delegert lovgivningskompetanse som innebærer styrking av Rådets og Europaparlamentets rolle, men uten formell komitébehandling.)

• Kravene til de etablerte funksjonelle luftromsblokkene gjøres mer fleksible. Det skal legges til rette for industrielle partnerskap mellom flysikringstjenesteytere.

• Rollen og myndigheten til nettverksforvalteren styrkes.

• EASAs rolle og ansvar på dette saksområdet klargjøres. Tilsvarende gjelder rolle og ansvar til Eurocontrol.

Kommisjonen trekker frem at mulighetene for å levere de ønskede ytelsesmålene vanskeliggjøres av sub-optimale løsninger med for mange kontrollsentraler og flyplasser som nærmer seg sin kapasitetsgrense. Medlemslandene oppfordres til å gi sin tilslutning til nødvendige reformer gjennom vedtagelse av nye og krevende ytelsesmålsettinger for andre og tredje referanseperiode, spesielt gjelder dette målene for kapasitet og kostnadseffektivitet. Som et verktøy i så henseende fremheves FAB-samarbeid i tillegg til forslaget om å forfølge utskilling av støttetjenester til lufttrafikktjenestene, slik at det skapes et reelt marked for å levere disse tjenestene.

Vurdering
Norges holdning til Single European Sky er generelt positiv. SES I og SES II er innlemmet i EØS-avtalen, dog med reservasjon for Stortingets samtykke for SES II (forventet høsten 2014).

Foreløpig er det ikke avdekket prinsipielt vanskelige elementer i hoveddelen av regelverksforslaget. Vi merker oss at Network Manager's rolle foreslås styrket og utvidet, men at dette balanseres i styringsstrukturene (større innflytelse for flysikringstjenesteyterne, luftromsbrukerne og flyplassoperatørene).

Forordningen er EØS-relavant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 14

Status
Forslaget har vært gjennom 1. lesning i Europaparlamentet våren 2014. Rådet startet formelt sin behandling av forslaget i juli 2014 under det italienske formannskapet. Formannskapet tar sikte på å kunne levere Rådets posisjon mot slutten av året. Det ligger an til ny behandling i Europaparlamentet (2. lesning) siden det er usannsynlig at Rådet aksepterer Europaparlamentets posisjon uten endringer. Trilogforhandlinger blir sannsynligvis startet i løpet av høsten 2014 for om mulig å oppnå et kompromiss under Europaparlamentets 2. lesning. Uansett er det ikke sannsynlig at forordningen vedtas før tidligst sommeren 2015.