Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om betingelser for bruk av organiske gjødsel produsert av askebaserte materialer

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 6. juli 2021 om endring av vedlegg II, III og IV til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1009 for å legge til termiske oksyderingsmaterialer og derivater som en materialkomponentkategori i EU-gjødselsprodukter

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 6 July 2021 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EU) No 2019/1009 of the European Parliament and of the Council for the purpose of adding thermal oxidation materials and derivates as a component material category in EU fertilising products

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 6.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EU) 2019/1009 er der fastsat bestemmelser om tilgængeliggørelse på markedet af EU-gødningsprodukter. EU-gødningsprodukter indeholder komponentmaterialer af en eller flere af de kategorier, der er opført i bilag II til nævnte forordning.

(2) I henhold til artikel 42, stk. 2, i forordning (EU) 2019/1009 sammenholdt med artikel 42, stk. 1, første afsnit, litra b), i nævnte forordning skal Kommissionen vurdere askebaserede produkter uden unødig forsinkelse efter den 15. juli 2019 og optage dem i bilag II til nævnte forordning, hvis det i vurderingen konkluderes, at EU-gødningsprodukter, der indeholder de pågældende materialer, ikke udgør en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, og sikrer agronomisk effektivitet.

(3) Askebaserede produkter kan være affald og kan i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) 2019/1009 ophøre med at være affald, hvis det er indeholdt i et EU-gødningsprodukt, der opfylder kravene. I henhold til artikel 42, stk. 3, i forordning (EU) 2019/1009 sammenholdt med artikel 6 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF må Kommissionen derfor kun optage askebaserede produkter i bilag II til forordning (EU) 2019/1009, hvis det godtgøres, at reglerne for nyttiggørelse i nævnte bilag sikrer, at materialerne anvendes til særlige formål, at der er et marked eller en efterspørgsel efter dem, og at anvendelsen heraf ikke vil få generelle negative virkninger for miljøet eller menneskers sundhed.

(4) Kommissionens Fælles Forskningscenter ("JRC") indledte sin vurdering af askebaserede produkter i forventning om vedtagelsen af forordning (EU) 2019/1009 og afsluttede den i 2019. Under hele vurderingen blev anvendelsesområdet udvidet til at omfatte det brede spektrum af termiske oxidationsmaterialer og deres derivater.

(5) JRC konkluderer i sin vurderingsrapport, at termiske oxidationsmaterialer og derivater, hvis de produceres i overensstemmelse med de regler om nyttiggørelse, der foreslås i rapporten, giver planter næringsstoffer eller forbedrer deres ernæringseffektivitet og dermed sikrer agronomisk effektivitet.
(6) I JRC's vurderingsrapport konkluderes det endvidere, at der er en eksisterende og voksende markedsefterspørgsel efter termiske oxidationsmaterialer og derivater, og at disse materialer sandsynligvis vil blive anvendt til at tilføre det europæiske landbrug næringsstoffer. Rapporten konkluderer desuden, at anvendelsen af termiske oxidationsmaterialer og derivater, der er fremstillet i henhold til de regler for nyttiggørelse, der er foreslået i vurderingsrapporten, ikke vil få overordnede negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed.

(7) De regler for nyttiggørelse, der foreslås i JRC's vurderingsrapport, omfatter foranstaltninger til begrænsning af risikoen forbundet med genanvendelse eller produktion af forurenende stoffer, såsom udarbejdelse af en udtømmende liste over tilladte inputmaterialer og udelukkelse af f.eks. blandet kommunalt affald og fastsættelse af særlige forarbejdningsbetingelser og produktkvalitetskrav. I vurderingsrapporten konkluderes det også, at gødningsprodukter, der indeholder termiske oxidationsmaterialer og derivater, bør følge særlige mærkningsregler, og at de regler for overensstemmelsesvurdering, der gælder for sådanne produkter, bør omfatte et kvalitetssystem, der er vurderet og godkendt af et bemyndiget organ.

(8) På grundlag af ovenstående konkluderer Kommissionen, at termiske oxidationsmaterialer og derivater, hvis de fremstilles i henhold til de regler for nyttiggørelse, der foreslås i JRC's rapport, sikrer agronomisk effektivitet som omhandlet i artikel 42, stk. 1, første afsnit, litra b), nr. ii), i forordning (EU) 2019/1009. De opfylder desuden kriterierne i artikel 6 i direktiv 2008/98/EF. Hvis de opfylder de øvrige krav i forordning (EU) 2019/1009 generelt og i bilag I til nævnte forordning i særdeleshed, vil de ikke udgøre en risiko for menneskers, dyrs eller planters sundhed, for sikkerheden eller for miljøet, jf. artikel 42, stk. 1, første afsnit, litra b), nr. i) forordning (EU) 2019/1009. Termiske oxidationsmaterialer og derivater bør derfor optages i bilag II til forordning (EU) 2019/1009 under overholdelse af disse regler for nyttiggørelse.

(9) Navnlig bør animalske biprodukter eller afledte produkter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 kun være tilladt som inputmaterialer til termiske oxidationsmaterialer og derivater, der er omfattet af forordning (EU) 2019/1009, hvis og når deres slutpunkter i fremstillingskæden er fastlagt i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 1069/2009 og vil blive nået senest ved afslutningen af fremstillingsprocessen for det EU-gødningsprodukt, der indeholder de termiske oxidationsmaterialer eller derivater.

(10) Da termiske oxidationsmaterialer og derivater kan anses for at være nyttiggjort affald eller biprodukter i henhold til direktiv 2008/98/EF, bør sådanne materialer desuden udelukkes fra komponentmaterialekategori 1 og 11 i bilag II til forordning (EU) 2019/1009 i henhold til artikel 42, stk. 1, tredje afsnit, i nævnte forordning.

(11) Det er vigtigt at sikre, at gødningsprodukter, der indeholder termiske oxidationsmaterialer og derivater, følger yderligere mærkningsregler, og at de underlægges en overensstemmelsesvurdering, der omfatter et kvalitetssystem, som er vurderet og godkendt af et bemyndiget organ. Det er derfor nødvendigt at ændre bilag III og bilag IV til forordning (EU) 2019/1009 for at fastsætte mærkningskrav og en passende overensstemmelsesvurdering for sådanne gødningsprodukter.

(12) Da kravene i bilag II og III til forordning (EU) 2019/1009 og procedurerne for overensstemmelsesvurdering i bilag IV til nævnte forordning finder anvendelse fra den 16. juli 2022, er det nødvendigt at udsætte anvendelsen af nærværende forordning til samme dato —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
06.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet