Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetning til fjærkre og griser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 837/2012 av 18. september 2012 om godkjenningen av 6-fytase (EC 3.1.3.26) produsert av Aspergillus oryzae (DSM 22594) som fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris, slaktegris og avlspurker (innehaver av godkjenningen DSM Nutritional Products)

Commission Implementing Regulation (EU) No 837/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Aspergillus oryzae (DSM 22594) as feed additive for poultry, weaned piglets, pigs for fattening and sows (holder of authorisation DSM Nutritional Products)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.2.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.2.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat, 6-fytase, som fôrtilsetningsstoff til flere dyrearter. Det er framstilt ved hjelp av en genmodifisert stamme av Aspergilus oryzae (DSM 22594). Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt i bruk, og at det har effekt ved å øke utnyttelsen av fosfor i fôr hos alle dyrearter. Videre er det satt en minste grense for innhold i fullfôr for at preparatet skal ha ønsket effekt. Grenseverdien er 1 000 FYT/kg i fôr til avlspurker og 500 FYT/kg til de andre. (FYT er uttrykk for enzymaktivitet). Anbefalt dosering er også angitt. 6-fytasen bør brukes i fôr som inneholder over 0,23% fytinbundet fosfor. Det foreligger analysemetode for enzymet. Godkjenningen har varighet fram til 9. oktober 2022. Den er gitt i samsvar med vedtak i EU-kommisjonens faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da mange tilsvarende preparater allerede er godkjent og i bruk. Fôrindustrien får enda et fytasepreparat å velge blant. Da dette enzymet kan brukes i fôr til flere dyrearter, kan det føre til kostnadssparing hos fôrindustrien, da ett preparat har flere formål. Hvorvidt industrien ønsker å ta det i bruk, avhenger av praktiske og økonomiske forhold hos den enkelte virksomhet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.09.2012
Anvendelsesdato i EU
09.10.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 52-53
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.12.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Dato
04.02.2013
Anvendes fra i Norge
04.02.2013
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0837
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro