Godkjenning av amproliumhydroklorid (COXAM) som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôrings- og livkyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2047 av 23. november 2021 om godkjenning av amproliumhydroklorid (COXAM) som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger og livkyllinger (innehaver av godkjenningen: Huvepharma NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2047 of 23 November 2021 concerning the authorisation of amprolium hydrochloride (COXAM) as a feed additive for chickens for fattening and chickens reared for laying (holder of authorisation: HuvePharma NV)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af sådanne godkendelser.

(2) Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af amproliumhydrochlorid (COXAM). Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til samme forordnings artikel 7, stk. 3.

(3) Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »coccidiostatika og histomonostatika« af amproliumhydrochlorid (COXAM) som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger og hønniker.

(4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser af 13. juni 2018 og 27. januar 2021, at amproliumhydrochlorid (COXAM) under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed og miljøet. Autoriteten konkluderede også, at tilsætningsstoffet bør betragtes som potentielt sensibiliserende for luftvejene og hudsensibiliserende. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig for brugerne af tilsætningsstoffet. Autoriteten konkluderede også, at den ikke uafhængigt kan vurdere alle data, der er relevante for den pågældende ansøgning, på grund af manglende data og derfor ikke er i stand til at drage konklusioner om tilsætningsstoffets sikkerhed for forbrugeren. Autoriteten konkluderede endvidere, at tilsætningsstoffet er effektivt til bekæmpelse af coccidiose hos slagtekyllinger, og at denne konklusion udvides til også at omfatte hønniker. Den konkluderede også, at der bør iværksættes en plan for overvågning efter markedsføringen for at overvåge Eimeria spp.'s resistens. Den har ligeledes gennemgået rapporten om metoden til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5) Amproliumhydrochlorid er allerede blevet vurderet af Udvalget for Veterinærlægemidler (EMA CVMP). EMA konkluderede i sin rapport fra januar 2001, at der ikke er behov for at fastsætte en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer (MRL) for amprolium. Amprolium til fjerkræ er derfor opført i tabel 1 i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 37/2010. Af disse grunde er sikkerheden ved amproliumhydrochlorid for forbrugeren blevet tilstrækkeligt godtgjort, jf. artikel 8, stk. 4, litra e), i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(6) Vurderingen af amproliumhydrochlorid (COXAM) viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette stof bør derfor godkendes.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.11.2021
Anvendelsesdato i EU
14.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet