Godkjenning av cinnamylalkohol m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt marine arter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1510 av 16. oktober 2020 om godkjenning av kanellalkohol, 3-fenylpropan-1-ol, 2-fenylpropanal, 3-(p-kumenyl)-2-metylpropionaldehyd, alfa-metylkaneldehyd, 3-fenylpropanal, kanelsyre, kanelacetat, kanelbutyrat, 3-fenylpropylisobutyrat, kanelisovalerat, kanelisobutyrat, etylcinnamat, metylcinnamat og isopentylcinnamat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter bortsett frå marine dyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1510 of 16 October 2020 concerning the authorisation of cinnamyl alcohol, 3-phenylpropan-1-ol, 2-phenylpropanal, 3-(p-cumenyl)-2-methylpropionalde-hyde, alpha-methylcinnamaldehyde, 3-phenylpropanal, cinnamic acid, cinnamyl acetate, cinnamyl butyrate, 3-phenylpropyl isobutyrate, cinnamyl isovalerate, cinnamyl isobutyrate, ethyl cinnamate, methyl cinnamate and isopentyl cinnamate as feed additives for all animal species except for marine animals

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder 14 aromastoffer i kjemisk gruppe 22 (aryl-substituerte primæralkoholer, aldehyder, syrer, estere og acetal derivater) som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC), og nå er foreslått regodkjent etter nytt regelverk for alle dyr utenom marine dyr. EFSA vurderer aromastoffene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og det terrestre miljø og i ferskvann. EFSA estimerer at de er trygge for det marine miljø med et størsteinnhold på 0,05 mg/kg (som er mye lavere enn anbefalt dose), og er derfor ikke godkjent for marine dyr. De samme stoffene er godkjent for tilsetning i mat og er forventet å ha samme effekt i fôr. Det er derfor ikke nødvendig å demonstrere effekt. Stoffene skal merkes med anbefalt størsteinnhold.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.10.2020
Anvendelsesdato i EU
08.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2021
Anvendes fra i Norge
19.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1510
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro