Godkjenning av det aktive stoffet metalaksyl-M i plantevernmidler med begrensninger for behandling av frø

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/617 av 5. mai 2020 om fornyet godkjenning av det aktive stoffet metalaksyl-M og begrensning av bruken av frø behandlet med plantevernmidler som inneholder det, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/617 of 5 May 2020 renewing the approval of the active substance metalaxyl-M, and restricting the use of seeds treated with plant protection products containing it, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.5.2020)

Sammendrag av innhold
Metalaxyl-M regodkjennes som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel frem til 31. mai 2035.

Metalaxyl-M inngår blant annet i plantevernmidler som brukes til beising av frø. Ved revurderingen av stoffet er det konstatert at det er risiko for fugler og pattedyr ved inntak av beisede frø. Det er derfor nå satt som vilkår at frø beiset med plantevernmiddel der dette aktive stoffet inngår, kun er tillatt å benytte i veksthus.

Stoffet er videre, i samsvar med forordning (EU) 2018/605 om kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer, vurdert med tanke på hormonforstyrrende egenskaper. Det er ikke funnet risiko for slike egenskaper, men godkjenningen er likevel gitt på vilkår om at tilvirker innen en gitt frist, fremlegger ytterligere informasjon for å underbygge denne konklusjonen.

Søknaden for revurdering av dette stoffet er behandlet i samsvar med forordning (EU) nr. 1107/2009. Stoffet tas med denne godkjenningen derfor ut av liste A og legges til liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Den økonomiske konsekvensen for planteprodusenter av at vilkår for bruk av beiset såvare er innskjerpet, er på det nåværende stadiet og med nåværende kunnskap vanskelig å anslå størrelsen av. Gjennomføringen vil forøvrig ikke ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet.

Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Metalaxyl-M inngår i to plantevernmiddelpreparater som er på markedet i Norge, Ridomil Gold MZ Pepite og Apron XL.

Bruksområdene omfatter soppbekjempelse ved sprøyting i kulturer som potet og løk, og til beising av frø av grønnsaker, prydplanter, løk mv.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 6. mai 2020.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.05.2020
Anvendelsesdato i EU
01.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.11.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.02.2021
Anvendes fra i Norge
08.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0617
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro