Godkjenning av ekstrakt av saponifisert paprika som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1418 av 6. oktober 2020 om godkjenning av orsåpa ekstrakt av paprika (Capsicum annuum) (capsantin) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekyllingar, mindre utbreidde fjørfeartar meinte for slakt, verpehøner og mindre utbreidde fjørfeartar meinte for eggproduksjon

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1418 of 6 October 2020 concerning the authorisation of saponified paprika (Capsicum annuum) extract (capsanthin) as a feed additive for chickens for fattening, minor poultry species for fattening, laying hens and minor poultry species for laying

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder ekstrakt fra spansk pepper (Capsium annuum) som var godkjent som fargestoff for fjørfe for slakt og egglegging etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC), og nå er regodkjent etter nytt regelverk. Hovedinnholdet i ekstraktet er capsantin, et karotenoid som gir rødfarge. Fargestoffet gir farge til eggeplommen og skinnet på fjørefe. EFSA vurderer ekstraktet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø, under gitte betingelser for bruk (40 mg/kg). Det er presisert at det totale innholdet av karatenoider og/eller xanthophyller ikke skal overskride 80 mg/kg fullfôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.10.2020
Anvendelsesdato i EU
28.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2021
Anvendes fra i Norge
19.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1418
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro