Godkjenning av en type fôrtilsetning til slakte- og avlskalkuner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1195/2012 av 13. desember 2012 om godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma koningii (MUCL 39203) som fôrtilsetningsstoff til slaktekalkun og avlskalkun (innehaver av godkjenningen Lyven).

Commission Implementing Regulation (EU) No 1195/2012 of 13 December 2012 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma koningii (MUCL 39203) for turkeys for fattening and turkeys reared for breeding (holder of authorisation Lyven)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2013)

Sammendrag av innhold
RettsakteAXC er en spesifikk betegnelse for enzymaktiviteten for dette enzymet. Én xylanase enhet (AXC) er den mengden av et enzym som frigir 17,2 mol av reduserende sukker (maltose ekvivalenter) per minutt fra havre xylan ved pH 4,7 og 30 °Cn omhandler utvidet godkjenning av et enzympreparat til bruk i fôr til slaktekalkun og avlskalkun. Det er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling. Preparatet er framstilt ved hjelp av en ikke-genmodifisert stamme av Trichoderma koningii. Det er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygt i bruk til omsøkte formål. Enzympreparatet har vist effekt ved å bedre fôrutnyttelsen hos slaktekalkun og avlskalkun.

AXC er en spesifikk betegnelse for enzymaktiviteten for dette enzymet. Én xylanase enhet (AXC) er den mengden av et enzym som frigir 17,2 mol av reduserende sukker (maltose ekvivalenter) per minutt fra havre xylan ved pH 4,7 og 30 °C.

Det er satt grense for minste tillatte innhold av preparatet i fullfôr for at det skal ha ønsket effekt. Den er 75 AXC både for slaktekalkun og avlskalkun. Største anbefalte mengde tilsatt fôr til slaktekalkun og avlskalkun er 100 AXC. Enzympreparatet anbefales brukt i fôr med høyt innhold av ikkestivelses-polysakkarider. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen har varighet til 3. januar 2023. Den er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komitè for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet. Mange tilsvarende preparater er allerede godkjent og i bruk.

Fôrindustrien får enda et godkjent enzympreparat, som kan brukes i fôr til slaktekalkun og avlskalkun. Det er mange tilsvarende i markedet allerede. Med utvidet bruksområde, kan det føre til effektivisering i tilsetningsstoffutvalget hos fôrindustrien og en viss kostnadssparing. Hvorvidt industrien vil ta i bruk dette preparatet, avhenger av økonomiske og praktiske forhold hos den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks -og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.12.2012
Anvendelsesdato i EU
03.01.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 9-10
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.10.2013
Anvendes fra i Norge
07.10.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R1195
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro