Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til visse typer kyllinger, kalkuner, andre småfe og prydfugler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1068/2011 av 21. oktober 2011 om godkjenning av et enzympreparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-betaglukanase framstilt av Aspergillus niger (DSM 18404) som tilsetningsstoff i fôrvarer for livkyllinger, avlskalkuner, kalkuner oppdrettet for avl, andre mindre utbredte fuglearter (unntatt oppfôringsender) og prydfugler (innehaver av godkjenningen: BASF SE

Commission Implementing Regulation (EU) No 1068/2011 of 21 October 2011 concerning the authorisation of an enzyme preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) and endo-1,4-beta-glucanase produced by Aspergillus niger (DSM 18404) as a feed additive for chickens reared for laying, turkeys for breeding purposes, turkeys reared for breeding, other minor avian species (other than ducks for fattening) and ornamental birds

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.3.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert: 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetningsstoff til en rekke fjørfearter. Det er tidligere godkjent for 10 år til bruk i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, verpehøner, slakteender og avvent smågris ved forordning (EF) nr. 271/2009. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a7. Begge bakteriestammene enzympreparatet er framstilt ved hjelp av, er genmodifiserte.

Enzympreparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, og de finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og for miljøet og at det har potensial til å bedre produksjonsresultatene for de fjørfeartene det nå søkes godkjent for. Det er fastsatt grenser for minste tillatte innhold av de to enzymene i fullfôr til de ulike fjørfeartene. For fjørfe av mindre økonomisk betydnig til slakt, unntatt ender, og til prydfugler, er minste tillatte innhold av endo-1,4-beta-xylanase 280 TXU/kg fullfôr, til de andre fjørfeartene 560 TXU/kg fullfôr. For endo-1,4-beta-glukanase er minste tillatte innhold hhv. 125 TGU og 250 TGU/kg fullfôr. TGU og TXU er måleenheter for enzymaktivitet. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Enzympreparatet av endo-1,4-beta-xylanase og 1,4-beta-glukanase er godkjent fram til 11.11.2021. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Godkjenningen av utvidet bruksområde for enzympreparatet medfører at fôrindustrien kan nytte ett preparat i fôrblandinger til mange dyrearter, og dermed kan de spare kostnader og lagerhold for flere enzymer med samme formål. Dette kan ha en viss betydning for fôr til livkylling og livkalkun. Til de andre fjørfeartene det er godkjent for, produseres det ikke spesielle fôrblandinger i Norge. Om preparatet er eller tas i bruk, avgjør den enkelte fôrvirksomheten ut fra økonomiske og praktiske vurderinger. Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsvirksomhet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert i Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.09.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.10.2011
Anvendelsesdato i EU
11.11.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 233-235
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1068
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro