Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser og -kalkuner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1040/2013 av 24. oktober 2013 om godkjenningen av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glukenase produsert av Trichoderma reesei (MUCL 49754) som fôrtilsetningsstoff til slaktegris, andre griseraser til slakt enn Sus scrofa domesticus og slaktekalkun (innehaver av godkjenning er Aveve NV)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1040/2013 of 24 October 2013 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49755) and endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (MUCL 49754) as a feed additive for pigs for fattening and minor porcine species for fattening other than Sus scrofa domesticus and turkeys for fattening (holder of authorisation Aveve NV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 09.05.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten utvider bruksområdet til et enzympreparat bestående av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma reesei (MUCL 49755) og endo-1,3(4)-beta-glukanase podusert av Trichoderma reesei (MUCL 49754). Produksjonsorganismene er ikke genmodifiserte. Tidligere er preparatet godkjent som fôrtilsetningsstoff til avvent smågris, verpehøner og fjørfe av økonomisk mindre viktige raser. Utvidelsen fører til at preparatet vil godkjennes til slaktegris, andre grisearter enn Sus scrofa domesticus og slaktekalkun. Preparatet er klassifisert i kategorien zoo-tekniske fôrtilsetningsstoffer, og i den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. EFSA finner stoffet trygt i bruk, og at det kan bedre tilveksten hos slaktegris og slaktekalkun. Det er satt en minimumsgrense for enheter av enzymene som skal tilsettes for å sikre effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kommisjonens hjemmel for å utarbeide regler på området finnes i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831 av 22. september 2003 om tilsetningsstoffer i fôr, artikkel 13 punkt 3, og medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
For næringen vil utvidelsen av bruksområdet virke positivt da ett tidligere godkjent preparat nå kan benyttes til flere arter.

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet ser ingen problemer med utvidelsen av bruksområdet til dette preparatet fordi det allerede er på markedet og benyttes til tilsvarende bruksområde. Næringen vil med denne utvidelsen kunne benytte ett og samme preparat til flere dyr, noe som kan forenkle bruken av tilsetningsstoff i denne funksjonelle gruppen.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS- landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.10.2013
Anvendelsesdato i EU
14.11.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
08.04.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2014
Anvendes fra i Norge
30.04.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1040
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro