Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1080 av 30. juli 2018 om godkjenningen av preparatet av Bacillus subtilis DSM 29784 som et tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping (innehaver av godkjenningen Adisseo France SAS)

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1080 of 30 July 2018 concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis DSM 29784 as a feed additive for minor poultry species for fattening and reared for laying (holder of authorisation Adisseo France SAS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 29784 som fôrtilsetningsstoff i kategorien «avltekniske tilsetningsstoffer», i gruppen midler som stabiliserer tarmfloraen. Stoffet er tidligere godkjent for slaktekylling og livkylling (2018/328), og er nå søkt godkjent for mindre fjørfearter til slakt og som verpere. Stoffet antas å ha samme effekt for mindre fjørfearter som for større fjørfearter. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.07.2018
Anvendelsesdato i EU
20.08.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.04.2019
Anvendes fra i Norge
24.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1080
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro