Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1904 av 18. oktober 2017 om godkjenningen av et preparat av Bacillus licheniformis DSM 28710 som et fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling (innehaver av godkjenningen Huvepharma NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1904 of 18 October 2017 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus licheniformis DSM 28710 as a feed additive for chickens for fattening and chickens reared for laying (holder of authorisation Huvepharma NV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.2.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.4.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av det nye preparatet B-Act, som er et preparat av bakterien Bacillus licheniformis. Det er godkjent for kyllingi kategorien «avltekeksniske fôrtilsetningsstoffer», i gruppen «midler som stabiliserer tarmfloraen». Det anvises at fôret gis med minimumsdose, og foreslåes godkjent brukt sammen med godkjente koksidiostatika. European Food Safety Authority (EFSA) konkluderer at preparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.10.2017
Anvendelsesdato i EU
08.11.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.11.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
09.02.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.02.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.02.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2018
Anvendes fra i Norge
19.02.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1904
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro