Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slakte- og avlskalkuner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 787/2013 av 16. august 2013 om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (ATCCP PTA-6737) som fôrtilsetningsstoff til slaktekalkun og avlskalkun (innehaver av godkjenningen Kemin Europa N.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) No 787/2013 of 16 August 2013 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) as a feed additive for turkeys for fattening and turkeys reared for breeding (holder of authorisation Kemin Europa N.V.)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.02.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 06.03.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av utvidet bruksområde for et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningsstoff til slaktekalkun og avlskalkun. Preparatet er tidligere godkjent til bruk i fôr til slaktekylling, livkylling, slakteender og flere fjørfearter av mindre økonomisk betydning, dessuten til avvent smågris både til kommersiell drift og av mindre økonomisk betydning. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Mikroorganismen er ikke genmodifisert. Søknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner preparatet trygt i bruk til kalkuner også. Likeså at det har potensial til å bedre tilvekst og trivsel hos denne arten. Det er satt grense for minste tillatte innhold av preparatet i fôr for at det skal ha ønsket effekt. Preparatet kan tilsettes fôr som inneholder de koksidiostatika som er godkjent for de to kalkunproduksjonene søknaden omfatter. Det er ingen andre begrensninger i bruken. Analysemetode for preparatet er angitt.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 6. september 2023, og gjelder bare Bacillus subtilis (ATCCP PTA-6737) produsert av firma Kemin Europa N.V.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

For fôrindustrien blir et nytt mikroorganismepreparat til bruk i kalkunfôr tillatt. Siden preparatet er godkjent til andre dyrearter allerede, er det en fordel at samme preparat får enda et anvendelsesområde. Det reduserer innkjøp og lagerhold av ulike fôrtilsetningsstoffer, og det vil være kostnadseffektivt for fôrprodusentene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, llikestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
Vurdering
Rettsakten utvider bruksområdet for et fôrtilsetningsstoff med potensial til å bedre tilvekst og trivsel hos kalkun til slakt og avlsformål. Det er fler tilsvarende preparater i markedet, men siden dette kan brukes i fôr til mange andre fjørfearter og til smågris, kan det være ressurssparende for fôrindustrien å bruke det.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.08.2013
Anvendelsesdato i EU
06.09.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.11.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2014
Anvendes fra i Norge
19.02.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0787
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro