Godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskalkuner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2051 av 24. november 2021 om godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 og Bacillus velezensis NRRL B-50104 som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskalkuner (innehaver av godkjenningen: Danisco Animal Nutrition representert av Genencor International B.V.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2051 of 24 November 2021 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 and Bacillus velezensis NRRL B-50104 as a feed additive for turkeys for fattening (holder of authorisation: Danisco Animal Nutrition represented by Genencor International B.V.)

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt Kommisjonen 6.4.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.2.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat bestående av levende sporer fra Bacillus velezensis (PTA-6507), B. velezensis (NRRL B-50013) og B. velezensis (NRRL B-50104) som avlsteknisk tilsetningsstoff (midler som stabiliserer tarmfloraen) i fôr til slaktekalkun. Bakteriestammene oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt med et minsteinnhold på 7,5x107 CFU/kg fullfôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.11.2021
Anvendelsesdato i EU
15.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet