Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser, mindre utbredte svinearter med unntak av reproduktive dyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1377 av 1. oktober 2020 om godkjenning av eit preparat av endo-1,4-betaxylanase framstilt av Bacillus subtilis (LMG S-15136) som tilsetjingsstoff i fôrvarer til spedgrisar og alle mindre utbreidde svineartar bortsett frå avlsdyr (innehavar av godkjenninga: Beldem, ein divisjon i Puratos NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1377 of 1 October 2020 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Bacillus subtilis (LMG S-15136) as a feed additive for suckling piglets, all minor porcine species other than reproductive animals (holder of authorisation Beldem, a division of Puratos NV)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av enzymet endo-1,4-beta-xylanase produsert ved hjelp av Bacillus subtilis (LMG S-15136) som avlteknisk tilsetningsstoff i den funksjonelle gruppen ‘fordøyelsesforbedrende middel’. Det er fra før godkjent for fjørfe, avvent smågris og slaktegirs, og er nå godkjent for diende smågris og alle mindre svinearter unntatt dyr holdt for bruk i reproduksjon. Det er ikke vist effekt hos purker, og preparatet er derfor ikke foreslått godkjent for dyr til reproduksjon. EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har også effekt ved å øke ytelsen til dyrene ved å forbedre fordøyelsen over et minsteinnhold på 10 ADXU.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.10.2020
Anvendelsesdato i EU
22.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2021
Anvendes fra i Norge
19.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1377
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro