Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/422 av 9. mars 2021 om godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner (innehaver av godkjenningen: Lactosan GmbH & Co KG)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/422 of 9 March 2021 concerning the authorisation of a preparation of Enterococcus faecium DSM 7134 as a feed additive for laying hens (holder of authorisation: Lactosan GmbH & Co KG)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 31.3.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 30.3.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat bestående av levende celler av Enterococcus faecium DSM 7134 (som granulat eller puler). Preparatet er søkt godkjent til verpehøns i fôr og drikkevann som avlteknisk tilsetningsstoff i den funksjonelle gruppen midler som stabiliserer tarmfloraen. EFSA vurderer preparatet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt over et minsteinnhold på 1x109 for fullfôr og 5x108 for drikkevann.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.03.2021
Anvendelsesdato i EU
30.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet