Godkjenning av et preparat av natriumhydroksid som fôrtilsetning til katter, hunder og akvariefisk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 161/2013 af 21. februar 2013 om godkjenningen av et preparat av natriumhydroksid som fôrtilsetningsstoff til katter, hunder og akvariefisk

Commission Implementing Regulation (EU) No 161/2013 of 21 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of sodium hydroxide as a feed additive for cats, dogs and ornamental fish

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler re-godkjenning av et natriumhydroksidpreparat, til bruk som syreregulator i fôr til katter og hunder. Samtidig er preparatet godkjent til samme formål i fôr til akvariefisk. Preparatet er definert som NaOH CAS nr. 1310-73-2, og det er framstilt syntetisk. Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner det trygt i bruk. De henviser også til at dette preparatet er godkjent til bruk i næringsmidler, med det samme formålet. Preparatet har ingen grenseverdier for største eller minste tillatte innhold i fôr. Men det er satt som krav at totalt innhold av natrium i daglig fôrrasjon ikke skal forstyrre dyras elektrolyttbalanse. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Siden preparatet er uendret siden det ble godkjent første gang, er det gitt en overgangsperiode der preparatet og premiks der det inngår, som er produsert og merket før 14. mars 2014, etter regelverket som gjaldt fram til 14. mars 2013, kan omsettes slik at lagervaren kan brukes opp. Fôrblandinger som inneholder preparatet, som er produsert og merket før 14. mars 2015, etter regelverket som gjaldt fram til 14. mars 2013, kan omsettes slik at lagervaren kan brukes opp. Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 14. mars 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettskten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilysnsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk.

Re-godkjenning av natriumhydroksid er en fordel for fôrindustrien, da de fortsatt kan bruke det i sine fôrblandinger til kjæledyr. Likeså er det ressurssparende at eksisterende lager av både preparat, premiks og fôrblandinger som inneholder det, kan brukes opp, selv om det er merket etter regelverket som gjaldt fram til denne rettsakten trådte i kraft. Da en kan produsere preparatet og premiks etter "gammelt" regelverk et år fram i tid, til 14. mars 2014. Det er da logisk at fôrblandinger som inneholder preparatet får en lengre periode da de kan omsettes, altså enda ett år, til 2015. Den lange perioden er gitt fordi emballasjen til kjæledyrfôr ofte lages for år om gangen, likeså fordi en del fôrvarer har lang holdbarhetstid. Det er en god ressursutnyttelse å bruke opp både emballasjen og fôrvarene, da preparatet er uendret.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fisekri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøvernepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.02.2013
Anvendelsesdato i EU
10.03.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 97-99
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.10.2013
Anvendes fra i Norge
07.10.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0161
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro