Godkjenning av icaradin som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 19

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1086 av 23. juli 2020 om godkjenning av icaradin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 19

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1086 of 23 July 2020 approving icaridin as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 19

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 er der opstillet en liste over eksisterende aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til anvendelse i biocidholdige produkter. Denne liste omfatter icaridin.

(2) Icaridin er blevet vurderet til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 19, afskræknings- og tiltrækningsmidler, jf. bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF, som svarer til produkttype 19 som beskrevet i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3) Danmark blev udpeget som rapporterende medlemsstat, og landets kompetente vurderingsmyndighed fremsendte vurderingsrapporten sammen med sine anbefalinger til Kommissionen den 14. januar 2011.

(4) I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 vedtog Udvalget for Biocidholdige Produkter den 10. december 2019 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(5) Det kan udledes af artikel 90, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012, at stoffer, for hvilke medlemsstaternes vurdering er afsluttet pr. 1. september 2013, bør evalueres under hensyntagen til betingelserne i direktiv 98/8/EF. På grundlag af agenturets udtalelse kan det forventes, at biocidholdige produkter af produkttype 19, som indeholder icaridin, opfylder kravene i artikel 5 i direktiv 98/8/EF, forudsat at visse specifikationer og betingelser vedrørende deres anvendelse er opfyldt.

(6) Derfor bør icaridin godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 19, forudsat at visse specifikationer og betingelser er opfyldt.

(7) Da det kan udledes af artikel 90, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012, at stoffer, for hvilke medlemsstaternes vurdering er afsluttet pr. 1. september 2013, bør godkendes i henhold til direktiv 98/8/EF, bør godkendelsesperioden være 10 år i overensstemmelse med den praksis, der er fastlagt i henhold til nævnte direktiv.

(8) Der bør gå en rimelig tid, før et aktivstof godkendes, således at berørte parter kan træffe de fornødne forberedelser til at opfylde de nye krav.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.07.2020
Anvendelsesdato i EU
13.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet