Godkjenning av jern(III)sirtratkelat som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse svin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1412 av 27. august 2021 om godkjenning av jern(III)sirtratkelat som tilsetningsstoff i fôrvarer til smågriser og mindre utbredte arter av svin (innehaver av godkjenningen: Akeso Biomedical, Inc. USA, representert i Unionen av Pen & Tec Consulting SLU)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1412 of 27 August 2021 concerning the authorisation of Iron(III) citrate chelate as a feed additive for piglets and minor porcine species (holder of the authorisation: Akeso Biomedical, Inc. USA, represented in the Union by Pen & Tec Consulting SLU)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af sådanne godkendelser.

(2) Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af jerncitratchelat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3) Ansøgningen vedrører godkendelse i tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer« af jerncitratchelat som tilsætningsstof til foder til smågrise og mindre udbredte svinearter (pattegrise og fravænnede smågrise).

(4) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) konkluderede i sine udtalelser af 12. november 2019 og 27. januar 2021, at jerncitratchelat under de foreslåede anvendelsesbetingelser ikke har skadelige virkninger på dyrs sundhed, forbrugernes sikkerhed eller miljøet. Autoriteten konkluderede, at tilsætningsstoffet bør betragtes som respiratorisk sensibiliserende, hudsensibiliserende og potentielt øjenirriterende. Kommissionen mener derfor, at der bør træffes passende beskyttelsesforanstaltninger for at forhindre negative virkninger for menneskers sundhed, navnlig hvad angår brugerne af tilsætningsstoffet. Autoriteten konkluderede, at fodertilsætningsstoffet potentielt kan forbedre de zootekniske parametre for fravænnede smågrise, og at denne konklusion kan udvides til også at omfatte pattegrise i den periode, hvor der gives fast foder, og ekstrapoleres til alle mindre udbredte svinearter. Autoriteten vurderer ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. Den har også gennemgået den rapport om metoder til analyse af fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det ved forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede referencelaboratorium.

(5) Vurderingen af jerncitratchelat viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Anvendelsen af dette stof bør derfor godkendes.

(6) For at bringe navnet på dette stof i overensstemmelse med andre allerede godkendte jernholdige tilsætningsstoffer bør betegnelsen »jern« erstattes med synonymet »jern(III)«.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.08.2021
Anvendelsesdato i EU
19.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet