Godkjenning av kaliumdiformat som tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringssvin og avvente smågris

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2092 av 29. november 2021 om godkjenning av kaliumdiformat som et tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringssvin og avvente smågriser

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2092 of 29 November 2021 concerning the authorisation of potassium diformate as a feed additive for pigs for fattening and weaned piglets

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.12.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av kaliumdiformat som teknologisk tilsetningsstoff (syreregulerende middel) i fôr til oppfôringssvin og avvent smågris. EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø med et størsteinnhold på 6000 mg/kg fôr. Tilsetningsstoffet har også effekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2021
Anvendelsesdato i EU
20.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet