Godkjenning av L-cystin produsert av Pantoea ananatis NITE BP-02525 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1379 av 1. oktober 2020 om godkjenning av L-cystin produsert av Pantoea ananatis NITE BP-02525 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1379 of 1 October 2020 concerning the authorisation of L-cystine produced by Pantoea ananatis NITE BP-02525 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 31.3.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.11.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-cystin produsert med hjelp av en genmodifisert stamme av Pantoea ananatis (NITE BP-02525) som tilsetningsstoff i fôr og drikkevann for alle dyr. Det er foreslått godkjent som ernæringsmessig tilsetningsstoff og som aromastoff. Det ble ikke funnet levende celler fra stammene eller rekombinant DNA i produktet. EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. EFSA er bekymret for overdosering ved tilsetning til drikkevann, og er foreslått merket med at man må ta hensyn til dette. Når det gjelder bruk som aromastoff er det også foreslått å merke med anbefalt dose. Det er også en effektiv aminosyrekilde for alle dyr, men for at L-cystein skal være effektivt for drøvtyggere må det beskyttes mot degradering i tarmen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.10.2020
Anvendelsesdato i EU
22.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
25.03.2021
Anvendes fra i Norge
25.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1379
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro